Kamercommissie Sociale Zaken heeft het voorstel van resolutie aangenomen

12115854_10153703637614747_1000456270614931324_nIn de nieuwsbrief van juli informeerde we u dat Luk een voorstel van resolutie had ingediend voor het verrichten door het Rekenhof van twee audits in de ziekenfondssector en een audit bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen. Tijdens de Kamercommissie Sociale Zaken deze week werd deze resolutie van Luk aangenomen. De audits zijn nodig, daar de regering de rol van de ziekenfondsen verder wenst te moderniseren, de efficiëntie en de transparantie te verhogen alsook de responsabilisering te versterken. Ook horen we te vaak dat de administratiekosten te hoog zijn. “Door deze audits zal er meer transparantie komen van deze kosten en kunnen we indien nodig ingrijpen” aldus Luk.

De ziekte- en invaliditeitsverzekering is een belangrijk onderdeel van de sociale zekerheid in België. De ziekenfondsen vervullen hierbij een essentiële rol. Ziekenfondsen fungeren als ledenverdediger, als uitbetalingsinstelling en als tussenschakel tussen de burger en de overheid. Elke rechtsgeldig in België. verblijvende burger moet zich aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze (of bij de Hulpkas voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering of de Geneeskundige Kas van de NMBS).

De ziekenfondsen hebben een eerstelijnsrol en krijgen van overheidswege een delegatiebevoegdheid voor het toekennen van rechten en het verrichten van betalingen aan de sociaal verzekerden. Daarvoor ontvangen ze werkingsmiddelen van de federale overheid, de administratiekosten genaamd, en middelen voor de uitbetaling van de prestaties geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het Rekenhof zal opdracht gegeven worden de parameterformule – die gebruikt wordt om de administratiekosten van de ziekenfondsen te berekenen – te evalueren. “Dit is belangrijk voor de transparantie van de administratiekosten en eventuele uitspattingen in te tomen “ aldus Luk.

Vervolgens zal het Rekenhof opdracht gegeven worden de organisatie, het instrumentarium en de werking van de federale overheidsinstelling die toezicht houdt, te evalueren en aanbevelingen te formuleren ter verhoging van de coherentie, efficiëntie en doeltreffendheid.

Het rapport van het Rekenhof zal normaal in de loop van 2018 volledig zijn.

Klik hier voor de link naar het voorstel van resolutie