CD&V en Open Vld versterken de fiscale bemiddelingsdienst

IMG_9740De Kamercommissie Financiën nam vanmiddag een wetsvoorstel aan van Carina Van Cauter (Open Vld) en Roel Deseyn (CD&V) dat de rol van de fiscale bemiddelingsdienst aanzienlijk versterkt. “Zo wordt de fiscus verplicht de uitkomst van een fiscale bemiddelingsprocedure af te wachten vooraleer het geschil zelf te beslechten, mag de burger via de bemiddelingsdienst een bezwaarschrift indienen en mag de bemiddelingsdienst aanwezig zijn bij een verhoor.”

Sinds 2007 kunnen belastingplichtigen een administratief geschil met de fiscus voorleggen aan de fiscale bemiddelingsdienst die autonoom van de FOD Financiën opereert. “Deze regeling moest tegemoet komen aan de toenemende complexiteit van de fiscale wetgeving, het aantal fiscale geschillen in de rechtbanken terugdringen en voor een snellere inning van fiscale schulden zorgen”, zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. Uit de jaarverslagen van de bemiddelingsdienst blijkt dat haar werking succesvol is. “Ze onderzoekt de geschillen objectief en verzoent de standpunten van de belastingplichtige en de fiscus”, aldus Open Vld’er Carina Van Cauter.

Beide Kamerleden geloven sterk in de rol van de bemiddelingsdienst en willen met hun wetsvoorstel de rol er van aanzienlijk versterken. De Kamercommissie Financiën nam hun voorstel vanmiddag aan. 

Voorrang van bemiddeling

Het samenwerkingsprotocol dat de relaties tussen de fiscale bemiddelingsdienst en de FOD Financiën definieert, bepaalt dat de ambtenaar die het administratief bezwaar behandelt, zich dient te onthouden van het nemen van een beslissing en uitvoeringsmaatregelen. Deseyn: “Maar in de praktijk loopt het soms mis. De procedure tot bemiddeling werkt immers niet schorsend. De bemiddeling kan dus doorkruist worden door een ambtenaar die een beslissing neemt over een bezwaar vooraleer de fiscale bemiddeling effectief afgesloten is of de bemiddeling zelfs een eerlijke kans heeft gekregen.”

“Het ontbreken van een opschorting, hypothekeert ook vaak de mogelijkheid van de belastingplichtige om na de bemiddeling nog beroep aan te tekenen, gezien de beroepstermijn al verstreken kan zijn. Daarnaast kan de belastingplichtige een rechtszaak aanspannen tegen de fiscus wanneer die de behandelingstermijn van een bezwaar niet respecteert, wars van een lopende bemiddelingsprocedure. Dat is dan weer nadelig voor de fiscus”, vult Van Cauter aan.

Deze scenario’s druisen in tegen het opzet van de fiscale bemiddeling en daarom voorzien Van Cauter en Deseyn dat de bemiddelingsprocedure een opschortend karakter krijgt. “Zo geven we de bemiddeling alle kansen, en dat is in het voordeel van zowel de belastingplichtige als de fiscus.”

Andere versterkingen

Ten tweede expliciteren de Kamerleden met hun wetsvoorstel dat de bemiddelingsdienst aanwezig mag zijn op een hoorzitting waar een belastingplichtige in het kader van een onderzoek wordt gehoord. “Op die manier is de bemiddelingsdienst steeds op de hoogte, wat cruciaal is voor een goede mediatie”, aldus Deseyn.

Vandaag moet een belastingplichtige nog bezwaar aantekenen bij de FOD Financiën zelf. Bezwaren die rechtstreeks bij de bemiddelingsdienst worden ingediend zijn ongeldig. “Dat leidt tot veel verwarring bij burgers. Dankzij ons wetsvoorstel zal de burger zich ook rechtstreeks tot de bemiddelingsdienst kunnen wenden met een bezwaarschrift”, zegt Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen, die mee aan het wetsvoorstel schreef.

Tot slot zal de minister van Financiën een jaarverslag van de fiscale bemiddelingsdienst moeten voorstellen in de Kamer. Dat laat de Kamerleden toe om de werking van de dienst beter op te volgen en te promoten. “Het is belangrijk dat de belastingplichtigen weten dat de bemiddelingsdienst hen kan bijstaan om een oplossing te vinden voor hun geschil.”