21 december 2009

Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 27 april 2007 wat de korting op factuur voor elektrische wagens betreft

15 december 2009

Rekenhof, Grondwettelijk Hof, Hoge Raad voor de Justitie, Vast Comitéan toezicht op de politiediensten, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Federale Ombudsmannen, Vast Comite toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Benoemingscommissies voor het notariaat: – rekeningen van het begrotingsjaar 2008; – aanpassingen van de begrotingen van het begrotingsjaar 2009; – begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2010

15 december 2009

Kamer van volksvertegenwoordigers, Belgische leden van het Europees Parlement en financiering van de politieke partijen – rekeningen van het begrotingsjaar 2008; – begrotingen van het begrotingsjaar 2010

09 december 2009

Wetsvoorstel tot oprichting van een Comitéan toezicht op de diensten die specifiek zijn belast met de strijd tegen de fiscale, sociale en economische fraude, alsook tegen de witwaspraktijken (Comite)

11 september 2009

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wat de afschaffing van de aanvullende verkeersbelasting op oldtimers met lpg-installaties betreft

26 juni 2009

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de giften aan instellingen die patiënten bijstaan

04 maart 2009

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wat de invoering van economische werkloosheid voor bedienden betreft

16 februari 2009

Wetsvoorstel tot invoeging in het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 van investeringen in de mode-industrie als vrijgestelde inkomsten