Wetsvoorstel in de kijker: Visitatierecht

IMG_6778In het regeerakkoord staat dat het visitatierecht aan herziening toe is. Daarom heeft Luk, samen met collega Carina Van Cauter, een wetsvoorstel ingediend om het visitatierecht – het zogenaamde huiszoekingsrecht van de fiscus – te herzien.

De jongste jaren heerst er heel wat discussie omtrent de draagwijdte van het fiscaal visitatierecht dat door ambtenaren van de FOD Financiën uitgeoefend kan worden.

Eén van de basisprincipes in het fiscaal recht is dat de bewijslast van het bestaan en de omvang van de belastingschuld initieel aan de belastingadministratie toekomt. Opdat de administratie aan deze bewijslast zou kunnen voldoen beschikt de FOD Financiën over bewijsmiddelen die deze moet toelaten belastbare inkomsten op te sporen (artikelen 340 WIB 92, 59 WBTW, 185 W.Reg., 105 W.Succ. en 62 W.Zeg.). De administratie beschikt tevens over onderzoeksbevoegdheden, zowel lastens de belastingplichtige als lastens derden, teneinde na te gaan of de gegevens opgenomen door de belastingplichtige in zijn aangifte juist zijn en waar nodig deze over middelen beschikt om eventuele niet- aangegeven belastbare materie op te sporen. Eén van de onderzoeksbevoegdheden waarover de administratie beschikt, is het fiscaal visitatierecht dat het recht inhoudt om bij de belastingplichtige op bezoek te gaan en binnen te treden in de onroerende goederen die hij professioneel of privé betrekt (319 WIB92 en 63 WBTW).

Momenteel zijn de grenzen niet duidelijk over wat wel en niet in de mogelijkheid ligt van de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) m.b.t. het visitatierecht. Dit zorgt dan ook voor heel wat onenigheid en onduidelijkheid. Hierdoor is er ook steeds meer rechtspraak en zijn er steeds meer vonnissen en arresten die de ruime bevoegdheden van de fiscus voor die ‘pseudohuiszoekingen’ bevestigen. Doordat de huidige wetgeving momenteel onduidelijk is, is er ook verdeelde rechtspraak. Wanneer er een onduidelijkheid is, dient de interpretatie van de draagwijdte van het visitatierecht in het voordeel van de belastingplichtige beslecht te worden.

Het is de bedoeling om fraude accuraat te bestrijden, maar met gekende grenzen. Open Vld vecht tegen fraude, maar de belastinginspecteurs mogen niet zomaar een vrijgeleide krijgen om alles te controleren alsof ze onderzoeksrechters zijn. Ze moeten daarvoor een mandaat krijgen, in plaats van op eigen houtje te beslissen. Dit versterkt de bewijskracht. Luk was trouwens als ondervoorzitter van de onderzoekscommissie fiscale fraude , de motor van meer dan honderd aanbevelingen voor een betere strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Klik hier voor het wetsvoorstel

Een reactie van BBI inspecteur Anthonissen in trends klik hier