Luk 1ste Ondervoorzitter bijzondere commissie “internationale fiscale fraude/PanamaPapers”

Tijdens de plenaire vergadering van vorige week werd de bijzondere commissie “internationale fiscale fraude/Panama Papers” opgericht. Het doel van deze bijzondere commissie is het anti-fraudebeleid te evalueren en na te gaan welke bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. Luk werd als eerste ondervoorzitter van deze commissie aangeduid. Deze week kwam deze bijzondere commissie voor het eerst ook samen.

Luk pleitte eerder al voor de oprichting van een volwaardige en vaste Commissie Fraudebestrijding, omdat deze onderzoek kan doen naar wat er exact fout gelopen is en tegelijk werk kan maken van wetgevende initiatieven. Maar door de oprichting van een bijzondere commissie is er geen wetgevende bevoegdheid, waardoor er dus geen wetgevende initiatieven genomen kunnen worden in deze commissie. Wel kan er onderzoek gedaan worden naar wat er fout is gelopen en aanbevelingen geformuleerd worden. Het wetgevend kader zal voor de Commissie Financiën blijven.

Voor Luk is het enorm belangrijk dat er volledige transparantie komt in deze zaak en vooral dat in de toekomst zaken zoals de PanamaPapers niet meer mogelijk zijn. De beslissing van het kernkabinet dat al de banken en financiële instellingen voortaan periodiek alle connecties met en transacties naar belastingparadijzen via bindende lijsten moet overmaken aan de antiwitwascel, zal vooral duidelijkheid moeten scheppen over de rol van de financiële instellingen in dit dossier. De onthullingen uit de PanamaPapers deden immers vragen rijzen over de betrokkenheid van de financiële instellingen.

Mocht het noodzakelijk zijn kan er ook een parlementaire onderzoekscommissie opgericht worden. Dit zal enkel nodig zijn wanneer de bijzondere commissie zou botsen op de grenzen van haar bevoegdheden.

Tijdens de eerste vergadering van de bijzondere commissie afgelopen week werd beslist dat de structuren van de vier dossiers Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks en PanamaPapers zullen worden onderzocht.

Tegen het einde van dit jaar zou deze bijzondere commissie de zaak PanamaPapers moeten hebben uitgespit en de nodige aanbevelingen moeten gedaan hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van de missie van de bijzondere commissie “internationale fiscale fraude/Panama Papers”

  • zowel de vaststellingen als de uitvoering van de 108 aanbevelingen van het parlementair onderzoeksverslag van 7 mei 2009 inzake de grote fiscale fraude-dossiers (DOC 52 34/04) te onderzoeken en dit in het licht van belangrijke dossiers zoals Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks en recent de Panama Papers;
  • te evalueren wat de status, de efficiëntie en de daadkracht is van het Belgisch anti-fraudebeleid zowel op gerechtelijk als op fiscaal vlak en na te gaan hoe de plannen ter bestrijding van de fiscale fraude van de diverse regeringen sinds 2009 werden uitgevoerd en een actieplan te ontwikkelen om bijkomende impulsen te geven aan het antifraudebeleid;
  • te onderzoeken welke bijkomende maatregelen kunnen genomen worden in de strijd tegen belastingparadijzen en offshore constructies zowel op nationaal als op Europees vlak, een diepgaand onderzoek te voeren naar het Belgisch beleid aangaande het sluiten van dubbele belastingverdragen, een duidelijke definitie op te stellen van het concept belastingparadijs en te streven naar een gemeenschappelijke lijst ter zake op internationaal vlak (EU en OESO) met eventuele sancties voor landen die op de zwarte lijst komen te staan;
  • het Belgisch luik van de Panama Papers grondig te onderzoeken en de rol na te gaan van zowel bepaalde adviseurs en andere tussenpersonen, meer specifiek de financiële instellingen, als van de toezichthoudende beroepsfederaties en de controle-instanties (FSMA en Nationale Bank van België̈);
  • de organisatie, de functionering en de efficiëntie van de diverse staatsdiensten na te gaan die belast zijn met de strijd tegen de internationale fiscale fraude (onder meer FOD Financiën, FOD Justitie, de financiële secties van de parketten, de federale politie, de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID), de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking)) en in het bijzonder te onderzoeken of het personeel, de financiële en technische middelen (onder meer datamining/datamatching) en het juridisch kader waarover deze diensten beschikken voldoende adequaat zijn om de strijd te voeren tegen de internationale fiscale fraude en misbruiken inzake belastingontwijking;
  • te onderzoeken zowel de impact als de mate waarin de OESO-actieplannen onder meer BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), de voorstellen van richtlijnen op Europees vlak en de aanbevelingen van de commissie TAXE van het Europees Parlement op Belgisch niveau kunnen worden geïmplementeerd in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude en de agressieve fiscale planning;
  • te onderzoeken welke maatregelen al werden genomen op het vlak van transparantie en informatie-uitwisseling op Europees en internationaal niveau en na te gaan hoe de instrumenten voor grensoverschrijdende fraudebestrijding kunnen worden versterkt.

Klik hier voor het verslag uit de plenaire m.b.t. de oprichting van de bijzondere commissie.