België in beroep tegen uitspraak Europese Commissie

België sloot in totaal met 36 bedrijven een excess profit ruling, maar de Europese Commissie oordeelde dat de excess profit rulings voor multinationals in België onwettig zijn. Deze fiscale gunstmaatregelen voor één beperkte groep van bedrijven, is discriminerend tegenover alle andere bedrijven. Anderzijds is rechtszekerheid levensbelangrijk voor alle bedrijven. Tijdens de Kamercommissie Financiën bevestigde Minister Van Overtveldt dat de Belgische Overheid in beroep gaat tegen deze beslissing.

Door een boekhoudkundige afspraak kregen de bedrijven die een excess profit ruling sloten met de Belgische Overheid samen een belastingvoordeel van bijna een miljard euro, 942 miljoen euro om precies te zijn. De excess profit rulings werden indertijd ingevoerd om de vennootschapsbelasting te drukken en buitenlandse bedrijven (multinationals) aan te trekken om in ons land te investeren.

De Europese Commissie oordeelde dat de excess profit rulings enkel maar voor één beperkte groep van bedrijven van toepassing was en dat dit discriminerend was tegenover alle andere bedrijven. Als gevolg hiervan oordeelde de Europese Commissie dat België 700 miljoen euro moet terugvorderen van de multinationals die van het gunstregime hebben geprofiteerd.

Na twee maanden onderhandelen met de Europese Commissie ging België op 22 maart jl. officieel in beroep bij het Europees Hof van Justitie tegen deze beslissing. Volgens Minister Van Overtveldt zal België het verdict van de Europese rechtbank moeten afwachten. De uitspraak kan binnen een termijn van één à twee jaar verwacht worden.

Verder antwoordde Minister Van Overtveldt dat de terugvorderingsprocedure die in overleg met de Europese Commissie gebeurt, inmiddels verder loopt daar het beroep niet opschortend is. België̈ verleent daar zijn medewerking aan en bereidt in dezen de nodige wetgevende teksten voor om de terugvordering mogelijk te maken en naar behoren te laten verlopen. Wel zal België̈ bij de rechtbank een verzoek indienen om de invordering op te schorten maar het is uiteraard de rechtbank die daarover uiteindelijk zal oordelen.

Sommige bedrijven die een excess profit ruling hadden afgesloten met ons land, hebben intussen te kennen gegeven hun investeringen in België naar aanleiding van deze gebeurtenissen te zullen overwegen. Luk vraagt aan de Minister om snel met nieuwe initiatieven te komen m.b.t. de vennootschapsfiscaliteit om zo alsnog deze bedrijven te overtuigen te blijven investeren in hun vestigingen in België. Indien de minister zelf niet met initiatieven komt, zal het parlement het nodige doen om de vennootschapsfiscaliteit zo aan te passen dat er een gelijke behandeling komt tussen multinationals en de KMO’S, maar ook dat deze aantrekkelijk is en blijft voor multinationals om te investeren in hun vestigingen in België. Deze vestigingen bieden namelijk een grote tewerkstelling en daarom is het noodzakelijk dat de multinationals hierin blijven investeren en niet wegtrekken uit België.