BLOG: TEGENSTROOM

Verschillende noodzakelijke beslissingen laten op zich wachten omdat het nu niet het moment is en omdat de media ‘de zichzelf heilig verklaarde publieke opinie’ inroept. Dit is in vele gevallen contraproductief. De laatste week kregen we hiervan opnieuw het bewijs. Zelf trek ik er mij bijzonder weinig van aan. Het resultaat moet primeren. Punt uit.

Recent fietste ik bewust tweemaal tegenstroom.

  1. Hervorming accijnzen op alcohol

De regeringen verhoogden steeds de accijnzen onder de stelling dat hierdoor alcohol duurder wordt en dat deze ontrading de volksgezondheid ten goede zal komen. Uiteraard een correct uitgangspunt ware het niet dat ons land slechts een zakdoek groot is en bijgevolg de grenswinkels in het buitenland gouden zaken doen. Er wordt niet minder alcohol geconsumeerd, er wordt alleen minder alcohol in België gekocht, wat uiteraard een vermindering van de accijnsopbrengsten met zich meebrengt. Maar er is een bijkomend probleem: ons accijnssysteem voor alcohol is forfaitair en niet gebonden aan de geproduceerde hectoliters. Hierdoor heeft de productie van gedistilleerde dranken uit onze stokerijen een onoverbrugbaar nadeel ten overstaan van de productie in het buitenland. De productie daalde dan ook met bijna één derde in 2016. De aankoopprijzen voor gedistilleerde dranken liggen in ons land nu ongeveer 18 % hoger, voornamelijk door het onrechtvaardig accijnssysteem.

Tijdens de commissie financiën van woensdag 18 januari confronteerde ik de minister met de vraag tot hervorming. “Het is de specifieke vraag van heel wat stokerijen in dit land om te komen tot een rechtvaardiger accijnzensysteem voor de kleinere stokerijen waarbij rekening wordt gehouden met de geproduceerde hectoliters. Mijnheer de minister, bent u bereid om daarover na te denken en overweegt u de administratie opdracht te geven een systeem uit te werken dat rekening houdt met de geproduceerde hectoliters ter vervanging van het huidige arbitraire systeem ? “

De minister van Financiën, dhr. Van Overveldt antwoordt : “Ik heb de opdracht gegeven om dat te bekijken, zelfs in een bredere context. Ik hoop daarover op heel korte termijn een allesomvattend advies te krijgen. Vergeet ook niet dat de BLEU een rol speelt. … Volgende week komt Ecofin samen en in de marge daarvan heb ik al een onderhoud gepland met collega Pierre Garmegna om te kijken in hoeverre zij bereid zijn om in bepaalde zaken mee te stappen“. Over het voorstel van differentiëring van het accijnstarief a rato van de geproduceerde hectoliters zegt de minister: “Van uw suggestie, om op die manier die benadering te verifiëren en eventueel toe te passen, ben ik volmondig en volledig voorstander”.

Hopelijk kan de minister dit nu waar maken. De sector bloedt zolang dit niet opgelost geraakt en jonge producenten laten het afweten. De Belg drinkt nu vooral goedkopere alcohol. De vodka’s verdringen het beste van ons graan: de jenevers.

  1. Repareer de wet op de minnelijke schikking

De minnelijke schikking biedt de mogelijkheid om mits duidelijke afspraken met het gerecht een straf om te zetten in een betaling. Recent heeft het Grondwettelijk Hof echter enkele bezwaren geuit waardoor deze wet nu kaduuk is. Daarenboven is er het schandaal, beter gekend onder de omschrijving Kazachgate: de wet zou in het parlement goedgekeurd zijn onder politieke druk en enkele politici zouden hiervoor een vergoeding hebben gekregen. Ik was toen even niet in het parlement – de wet is goedgekeurd in de periode van lopende zaken tijdens de 541-daagse zoektocht naar een nieuwe regering – en dus heb ik ze ook niet gestemd. Maar ik wil wel duidelijk stellen dat ik ze zou gestemd hebben aangezien ik samen met collega Carina Van Cauter in de voorafgaande legislatuur reeds een wetsvoorstel had ingediend en omdat deze wet ook in de lijn lag met de aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie Grote Fiscale Fraude waarvan ik ondervoorzitter was. Vandaag is het ‘not done’ te pleiten voor een reparatie. Nochtans hebben herhaaldelijk diverse magistraten en onderzoeksrechters hiervoor een pleidooi gehouden.

Tijdens de commissie Panama Papers trad ik het standpunt bij van enkele Gentse substituten die resoluut stelden dat tientallen miljoenen euro’s vandaag de schatkist ontglippen omdat de wet nog niet terug in voege is. Enkele weken geleden had ik met onderzoeksrechter Claise – nochtans gekend als notoir links – in de studio’s van de RTBF een gelijkaardig gesprek. Ook hij roept op tot snelle inwerkingtreding. Vandaag wensen vele fraudeurs hun zaak af te kopen door het betalen van minstens 80 % van de vastgestelde fraude. Honderden miljoenen liggen voor het grijpen (inclusief de bedragen van het fameuze Beaulieu –schandaal waar de familie De Clercq eindelijk tot inkeer is gekomen).

Daarom een oproep aan minister Geens: wacht niet op het resultaat van de parlementaire onderzoekscommissie! Deze gaat niet over de inhoud van dit voorstel wel over de intriges bij het tot stand komen van de wet. Pak NU het geld af van die fraudeurs met de groeten van de Schatkist.

Handtekening-Luk

 

 

 

Open Vld Kamerlid