Prioritaire wetsvoorstellen: schorsing van de administratieve geschillenprocedure in geval van fiscale bemiddeling

IMG_0075Tijdens de Kamercommissie Financiën werd eind januari een lijst voorgedragen met de prioritaire wetsvoorstellen. Luk en collega Carina Van Cauter schoven het wetsvoorstel tot schorsing van de administratieve geschillenprocedure in geval van fiscale bemiddeling naar voor.

Een belastingplichtige kan een aanvraag tot fiscale bemiddeling doen wanneer hij een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een belastingaanslag (art. 366 WIB92), of om een ambtshalve ontheffing heeft verzocht van een overbelasting die voortvloeit uit materiële vergissingen; dubbele belasting; nieuwe feiten of bescheiden waarvan het laattijdig overleggen verantwoord wordt door wettige redenen (art. 376, § 1 WIB92).

De fiscale bemiddelingsdienst speelt hierbij een cruciale rol om een oplossing te vinden die voor beide partijen, de FOD Financiën en de belastingplichtige, aanvaardbaar is. De tussenkomst van de fiscale bemiddelingsdienst zorgt daarenboven vaak voor een grotere inschikkelijkheid en bereidheid tot medewerking vanwege de administratie.

Wanneer een aanvraag tot fiscale bemiddeling ingediend werd, dient de fiscale bemiddelingsdienst zich binnen 15 werkdagen na het indienen van de aanvraag uit te spreken over de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, zal de fiscale bemiddelingsdienst schriftelijk en in onderlinge overeenstemming met de bevoegde administratie een redelijke termijn vaststellen waarbinnen de aanvraag moet worden behandeld.

Maar het gebeurt soms dat een fiscale bemiddeling doorkruist wordt door een ambtenaar die een beslissing neemt over een bezwaar vóór de fiscale bemiddeling effectief afgesloten is.

Om dit te vermijden hebben Luk en Carina Van Cauter een wetsvoorstel klaar dat ervoor moet zorgen dat de indiening en het onderzoek van een aanvraag tot bemiddeling een schorsende werking hebben. Deze schorsende werking neemt aanvang zodra de aanvraag tot fiscale bemiddeling ontvankelijk verklaard werd en wordt beëindigd bij afsluiting van de fiscale bemiddeling door het versturen van het bemiddelingsverslag. De termijn van de schorsing bedraagt maximaal drie maanden.

Klik hier voor het wetsvoorstel