Luk Van Biesen vraagt afspraken met regio’s over begrotingssanering

Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen vraagt de federale regering om samen met de gemeenschappen en gewesten tot een afspraak te komen over de verdeling van de begrotingsinspanning. “Vandaag is de federale overheid als enige eindverantwoordelijk voor het begrotingsresultaat. Terwijl iedereen een inspanning moet doen.”

Het Monitoringcomité kwam gisteren met haar rapport over de staat van de begroting. Traditioneel is dit het startschot voor de onderhandelingen over de begrotingsopmaak voor het volgende jaar. Luk Van Biesen is ongerust. “Enerzijds zien we dat het tekort opnieuw lijkt op te lopen. Anderzijds maken de topambtenaren van het Monitoringcomité gewag van politieke druk om hun cijfers rooskleuriger voor te stellen. Dat laatste kunnen we niet tolereren en we vragen dan ook verduidelijking hierover volgende week in de commissie Financiën.”

Daarnaast wees Luk Van Biesen op een fundamenteel probleem: het ontbreken van een budgettair afsprakenkader tussen de verschillende overheden van dit land. “Vandaag haalt de federale overheid veel inkomsten binnen, maar deze stromen grotendeels door naar de gemeenschappen en de gewesten. Die krijgen almaar meer middelen, maar dragen een stuk minder bij aan de inspanning om onze begroting in evenwicht te brengen. Dit zal alleen lukken als er goede afspraken worden gemaakt en de inspanning gelijk verdeeld wordt. Dat hoort zo in een volwassen federale staat.”

Ten derde hekelde het liberale Kamerlid dat bepaalde ministers opnieuw met een verlanglijstje komen om meer uit te geven ten belope vna 410 miljoen euro, vooral in de veiligheidsdepartementen. “Veiligheid is belangrijk. We hebben hier al grote bijkomende inspanningen gedaan. Die waren ook nodig. Maar het geld groeit niet aan de bomen. Er zijn immers ook nog andere prioriteiten. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste behandeling voor kankerpatiënten, die ook veel geld kost. Hier willen wij, met minister De Block op kop, niet op besparen.”

Van Biesen besloot met een oproep aan de regering om in oktober tijdig een begroting af te leveren die de Europese toets zal doorstaan en de saneringsinspanning richting een begrotingsevenwicht verder zet.