Waarom is Luk kandidaat voor het partijbestuur?

kandidaat-partijbestuur-FBTimeline2 kopie

Luk is sinds zeer jonge leeftijd actief binnen Open Vld en hij doet dit met enorm veel goesting en passie. Hij begon in 1982 als gemeenteraadslid in Kraainem en werd in 2004 voor de eerste keer verkozen als Federaal Volksvertegenwoordiger. Luk heeft nooit de band met de lokale afdelingen verloren. Integendeel, hierdoor weet hij wat er leeft onder de lokale afdelingen en wat hun noden zijn. Er moet weer meer vanuit de basis gewerkt worden! Enkel zo kunnen we gaan voor een bredere liberale beweging en zullen we opnieuw de verkiezingen winnen.

Welke visie heeft Luk voor de partij?

Betere Overheid – Minder Belastingen

Onze welvaart beschermen is het fundament van de politieke actie. Alleen door een economische groei verhogen wij de tewerkstelling. Alleen door overheidssaneringen werken wij het begrotingstekort weg en doen we de overheidsschuld dalen. De overheid zal er slanker uitzien en de werkende bevolking zal opnieuw netto loon naar werken krijgen.

Beschermen van de liberale – waarden en vrijheden

Vrijheid staat centraal. Respect voor iedere overtuiging, elke mening. Maar ieders vrijheid eindigt wanneer het een ander zijn vrijheid beperkt. Daarom moeten wij consequent onze Westerse beschaving, onze culturele waarden, onze strikte scheiding van kerk en staat verdedigen en mogen wij niet tolereren dat hieraan getornd wordt.

Sociaal rechtvaardig

Welzijn en welvaart zijn onlosmakelijk verbonden. Meer welvaart moet meer welzijn betekenen. Ons welzijnsmodel is gebaseerd op sociale rechtvaardigheid. Er mag niemand overboord vallen. Integendeel ons liberaal model staat ervoor om iedereen te beschermen, de zwaksten in de eerste plaats.

Luk wil samen met u streven naar een open en menselijke samenleving in Vlaanderen, waarbij de gewone man en vrouw centraal staan.

Hoe wil Luk dit aanpakken?

Als lid van het partijbestuur wil Luk met het oog op de lokale verkiezingen in 2018 een duidelijke betrokkenheid van alle afdelingen. De gemeenteraad- en provincieraadsverkiezingen zijn onze eerste opdracht en deze moeten wij winnen. Zo leggen we een sterke basis voor de nationale verkiezingen. Basiswerking, ledenwerving, lokale communicatie en vooral ‘het dagdagelijks op het terrein aanwezig zijn’ is essentieel.

Als lid van het partijbestuur wil Luk waken over de betrouwbaarheid van onze boodschap. Onze nationale partijlijn moet steeds de Luk-test doorstaan. Namelijk: betere overheid, minder belastingen, meer nettoloon voor de werkenden, betere leefbaarheid en evenwicht, meer welvaart, meer welzijn.

Wanneer kan u stemmen voor Luk?

Dit kan online met uw persoonlijke code die u nog zal toegestuurd worden vanuit Open Vld nationaal. U kan stemmen van 18/03 vanaf 09h00 t.e.m. 26/03 voor 16h00. Geen computer, geen probleem. Er worden ook sessies georganiseerd door lokale afdelingen. Waar u kan stemmen kan u terugvinden in de laatste Blauw.

Hoe kan u Luk helpen?

Door Luk uw stem te geven en door andere leden te overtuigen waarom Luk de ideale kandidaat is om u te vertegenwoordigen in het partijbestuur.

Mvg, namens,

Handtekening-Luk