Doorrekening partijprogramma’s? Hoegenaamd geen loze belofte

Stemmen met rood potloodEr moet Luk iets van het hart. De Kamer heeft kamerbreed een wet aangenomen die het Planbureau de opdracht geeft om de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen na te rekenen. Met andere woorden: om de kiezer te informeren over de haalbaarheid en de financiële correctheid van het programma.

Zelf stond Luk mee aan de wieg van dit wetsvoorstel. Deze wet moet nu voor de eerste maal uitgewerkt worden. De modaliteiten van deze uitwerking worden besproken in het Federaal Parlement, tijdens de commissie Politieke Partijen. Deze commissie wordt sinds kort geleid door Kamerlid Inez De Coninck (N-VA) en heeft ook vier experts ter beschikking. Luk zetelt plichtsbewust in die commissie, maar krijgt zelden het gezelschap van collega’s… op Karin Temmerman (sp.a) na. Geen enkel Kamerlid van Groen of CD&V heeft deze commissie reeds bijgewoond. Laat staan Franstaligen. Het is omdat Luk deze wet wil laten toepassen dat hij er de nodige aandacht aan besteed. Daarom werd tijdens de laatste bijeenkomst van deze commissie zowel de nota van de experts én de briefwisseling met het Planbureau besproken. De nota van de experten kunt u onderaan terugvinden. Luk heeft reeds enkele maanden geleden aangedrongen op een experiment op proef te draaien rond de verkiezingsprogramma’s 2014. Tijdens de laatste vergadering stemde de commissie hiermee in, na een gunstig advies van de experten.

Momenteel worden er in de pers karikaturen gemaakt alsof de huidige meerderheid af wil van deze wet en alsof ze onvoldoende financiering wil geven aan het Planbureau. Niets is minder waar. Maar de eis om ‘eieren voor onze centen’ is niet ten onrechte. Daarom is het permanent overleg met het Planbureau nodig. Het Planbureau heeft, nu bijna een jaar, een tiental extra medewerkers in dienst om deze wet uit te werken. Het mag gezegd worden dat de huidige voortgang beschamend is. Blijkbaar oefenen de extra medewerkers voor het wereldkampioenschap vingerdraaien en heeft de leiding van het Planbureau zijn zinnen gezet op een ongelimiteerde bedelactie. Luk wil hier niet verder polariseren, maar alles moet correct worden weergegeven.

 

In telegramstijl vindt u hieronder de tussenkomst van Luk tijdens de laatste werkvergadering.

Inzake financiering: De regering dient in een voldoende financiering voor de uitvoering van deze wet te voorzien.

Inzake toepassing van de wet bij vervroegde verkiezingen: Kan niet gelet op de verkorte periode tussen ontbinding van de Kamers en de vervroegde verkiezingen t.o.v. de tijd die nodig is om de programma’s door te rekenen.

Inzake het Federaal en de deelstaten: Niettegenstaande de wet ook van toepassing is op de gelijktijdige verkiezing van de Gemeenschappen en Gewesten, heeft het Planbureau hier weinig ervaring mee, noch beschikt zij over regionale modellen. Toch is het financiële belang en het bevoegdheidspakket van de deelstaten te groot om hiermee geen rekening te houden.

Inzake doorrekeningsmogelijkheid vs. doorrekeningsverplichting: Doorrekenen gaat verder dan de loutere berekening van wat de gevolgen op de overheidsfinanciën zijn van bepaalde maatregelen; ook de koopkracht, de werkgelegenheid van diverse inkomensgroepen, de sociale zekerheid en ook de impact op het milieu en de mobiliteit dienen berekend te worden. Toch dienen prioriteiten bepaald te worden in functie van de rekencapaciteit van het Planbureau al naargelang het aantal door te rekenen verkiezingsprogramma’s (aantal partijen) alsook het te respecteren tijdspad zoals voorgesteld door politieke partij (i.c. Open Vld – zie pg.6 nota van experten – schema 3)

De experten concluderen om de techniek van de stapsgewijze voortgang toe te passen. Laat ons dan ook meteen ‘dry run’ beginnen door de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die t.g.v. de verkiezingen 2014 in de Federale/Regionale Parlementen verkozen zijn, op basis van de toenmalige macro-economische vooruitzichten, te becijferen. The proof of the pudding is in the eating.

Desgewenst kan er ook ingegaan worden op de suggestie om na het NL Planbureau, nu ook leden van de NL 2de Kamer uit te nodigen om te peilen naar hun ervaringen tijdens de voorbije verkiezingen in NL.

 

Klik hier voor de nota van experten.