Wet Van Biesen / Van Cauter – fiscale bemiddeling bij betwisting van het kadastraal inkomen en afschaffing genaderecht

Begin deze maand werd een wetsvoorstel van Luk en Carina Van Cauter aangenomen tijdens de Plenaire zitting in de Kamer. De voornaamste wijziging door het wetsvoorstel is dat de minister van Financiën niet meer het recht zal hebben om fiscale boetes kwijt te schelden. Het zogenaamde genaderecht, dat al bestaat sinds 1831, verhuist naar de fiscale bemiddelingsdienst.

Elk jaar gebeurt het nog een paar honderd keer dat belastingplichtigen die – buiten hun wil – sociaal, humanitair of financieel zwaar getroffen zijn, genade krijgen. Dat gebeurt door de minister van Financiën, na advies van zijn administratie. Deze gang van zaken is niet meer van deze tijd. Het wetsvoorstel van Luk, en collega Carina Van Cauter, hevelt de genadebevoegdheid over naar de fiscale bemiddelingsdienst, een neutrale en autonome dienst die alle knowhow in huis heeft om deze gunst te beoordelen.

Tevens zorgt het wetsvoorstel ervoor dat er een omweg weggewerkt wordt. Wie een bezwaar indient aangaande het bedrag van een betekend kadastraal inkomen en vaststelt dat de administratie daar niet op ingaat, kan een beroep doen op fiscale bemiddeling alvorens naar de rechter te stappen. Wanneer de belastingplichtige om de tussenkomst van de fiscale bemiddelingsdienst vraagt, moet die aanvraag via de administratie zelf passeren.

Omdat deze omweg in de praktijk het aantal bemiddelingen beperkt, bepaalt het wetsvoorstel dat de bezwaarindiener rechtstreeks een aanvraag tot fiscale bemiddeling kan indienen en niet langer afhankelijk gemaakt wordt van de tussenkomst van de onderzoekende ambtenaar. Hierdoor zal het bezwaar sneller behandeld worden.

Klik hier voor de toelichting m.b.t. de fiscale bemiddelingsdienst.

Klik hier voor de aangenomen tekst.