Wetsvoorstel in de kijker: bijkomende uitzondering voor roerende inkomsten voor gemeentelijke en provinciale activiteiten

Samen met mijn collega volksvertegenwoordiger Frank Wilryckx heb ik een wetsvoorstel ingediend m.b.t. bepaalde inkomsten die gemeenten ontvangen en welke sinds 2011 beschouwd worden als roerende inkomsten en als dusdanig ook belast worden.

Gemeenten en provincies zijn aan de rechtspersonenbelasting onderworpen (art. 220, 1° WIB 92). Dit houdt in dat zij uitsluitend belastbaar zijn enerzijds op het kadastraal inkomen van hun onroerende goederen en anderzijds op hun inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen.

Elke gemeente en provincie organiseert doorgaans activiteiten als overheidstaak (o.a. de jaarlijkse markt of kermis). Om een deel van de gemaakte kosten te vergoeden worden er soms inkomsten gevraagd door de gemeente/provincie (o.a. standgelden voor de jaarlijkse markten, standgelden van kermissen, e.d.).

Bovenvermelde inkomsten werden in het verleden niet beschouwd als roerende inkomsten en aldus ook niet belast in de rechtspersonenbelasting. Maar sinds 2011 worden inkomsten uit standgelden voor markten, kermissen, e.d. door de fiscale administratie beschouwd als roerende inkomsten. Ook het verlenen van concessies wordt door de fiscus als een roerend inkomen beschouwd. Het gevolg is dat tientallen gemeenten intussen controles hebben gekregen, met de vraag om op die inkomsten voortaan roerende voorheffing te betalen. Andere gemeenten bleven tot nu toe buiten schot.

Gemeentelijke inkomsten die al decennia lang bestaan, blijken nu onderworpen te zijn aan de roerende voorheffing. De inning van de roerende voorheffing door de federale overheid bij activiteiten is bijgevolg problematisch en arbitrair. Enkele Vlaamse gemeenten kregen controle… andere controlekantoren doen geen enkele controle.

Om deze problematiek aan te passen is er een wetswijziging nodig, welke door ons wetsvoorstel ook behandeld zal worden en verholpen zal worden. In ons wetsvoorstel vragen wij namelijk een nieuwe uitzondering toe te voegen aan de lijst van inkomsten die aan de roerende voorheffing onderworpen zijn. Ons voorstel zal ertoe leiden dat de lokale overheden niet meer belastbaar zullen zijn voor o.a. de standgelden die zij innen bij markten, kermissen e.d.

Dit voorstel kreeg de steun van de CD&V fractie en werd reeds ingeleid in de kamercommissie Financiën. Ook de Minister gaf reeds een gunstig advies.

Bekijk hier het wetsvoorstel