Asielzoekers krijgen ook belastingen terugbetaald

In België is het mogelijk dat een asielzoeker, die geen belastingen betaalt, wel recht heeft op een belastingteruggave. Luk heeft deze situatie reeds meerdere malen aangekaart, maar de bevoegde ministers ondernemen geen actie en schuiven de bal altijd maar door!

In België is elke rijksinwoner onderhevig aan de personenbelastingen en dit volgens art. 2 van het WIB’92:

§1.Voor de toepassing van dit Wetboek, van de bijzondere wetsbepalingen op het stuk van de inkomstenbelastingen en van de tot uitvoering ervan genomen besluiten hebben de volgende termen de betekenis die is bepaald in dit artikel.

1° Rijksinwoners

Onder rijksinwoners worden verstaan:

  1. a) de natuurlijke personen die in België hun woonplaats of de zetel van hun fortuin hebben gevestigd;
  2. b) de Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in het buitenland zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden;
  3. c) de andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland, alsmede hun inwonende gezinsleden, daaronder niet begrepen consulaire ereambtenaren;
  4. d) de andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische Staat, van de Gemeenschappen, Gewesten, provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten en gemeenten, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, die de Belgische nationaliteit bezitten en hun werkzaamheden buitenslands uitoefenen in een land waar zij niet duurzaam verblijf houden.

 Asielzoekers die in België aankomen en geregistreerd zijn krijgen een nationaal nummer omdat ze worden ingeschreven in het rijksregister. Door de inschrijving in het rijksregister hebben ook deze asielzoekers een aangifteverplichting in de personenbelasting. Zelfs uitgeprocedeerde asielzoekers, waarvan de inschrijving nog niet geschrapt werd, moeten bijgevolg beschouwd worden als belastingplichtige rijksinwoners.

De FOD Financiën gaat enkel na of iemand belastingplichtig is aan de hand van de inschrijving in het rijksregister. Hierbij heeft de FOD Financiën niet de mogelijkheid na te gaan of het al dan niet gaat over een asielzoeker.

Wanneer een asielzoeker een belastingformulier ontvangt, kan deze geen inkomsten aangeven, aangezien deze normaliter geen inkomsten genoten heeft tijdens het belastbaar tijdperk. Deze persoon moet wel een blanco aangifte indienen, waarop zijn/haar familiale situatie vermeld staat. In principe heeft een persoon die geen inkomsten genoten heeft, ook geen recht op enige aftrekken (o.a. leningen, …).

Maar in België bestaat er nog wel het belastingkrediet voor onder andere kinderen ten laste. Hierdoor heeft de belastingplichtige die kinderen ten laste heeft, maar geen belastbaar inkomen heeft, toch recht op een belastingteruggave van maximaal 430,00 euro per kind ten laste (aanslagjaar 2016) en dit volgens (art. 134 WIB 1992 en de circulaire nr. Ci.RH.331/556.891 AOIF 9/2004 van 4 maart 2004). Ook al heeft die persoon geen inkomsten genoten.

Voor aanslagjaar 2012 waren er in totaal (asielzoekers en Belgen) 226.467 belastingplichtigen die recht hadden op een belastingteruggave voor kinderen ten laste. Het totaal bedrag dat werd terugbetaald bedroeg 193.386.264,96 euro. In 2009 bedroeg dit nog maar 160.968.110,92 euro voor 199.539 belastingplichtigen.

Door deze belastingkredieten kunnen ook asielzoekers genieten van een belastingteruggave bij het indienen van hun aangifte in de personenbelasting.

De fiscale wetgeving hiervoor veranderen is volgens Luk geen optie, al is er wel een andere mogelijkheid om deze situatie op te lossen. Zo zou het registreren van asielzoekers in het rijksregister met een ander nummer dat bv. start met een letter deze problematiek kunnen voorkomen. Door een ander rijksregisternummer kan de FOD Financiën wel een degelijk onderscheid maken tussen echte rijksinwoners en ingeschreven asielzoekers, waardoor deze niet onderworpen zullen zijn aan de personenbelasting.

Luk volgt deze situatie voor u en hoopt dat de huidige Minister van Binnenlandse Zaken, dhr. Jan Jambon, wel een initiatief zal nemen. De vorige Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. Milquet, zei gewoon “Non, je ne fait rien”.