Resolutie voor het verrichten van twee audits in de ziekenhuissector en een bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen

foto resolutie

Tijdens de plenaire vergadering van 9 juli werd het voorstel van resolutie voor het verrichten door het Rekenhof van twee audits in de ziekenfondssector en een audit bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen, in overweging genomen. Het initiatief van deze resolutie kwam van Luk die ook voorzitter is van de subcommissie Rekenhof.

De ziekte- en invaliditeitsverzekering is een belangrijk onderdeel van de sociale zekerheid in België. De ziekenfondsen vervullen hierbij een essentiële rol.

De wet van 6 augustus 1990 definieert ziekenfondsen als volgt: “De ziekenfondsen zijn verenigingen van natuurlijke personen die het bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn als streefdoel hebben in een geest van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit. Zij oefenen hun activiteiten uit zonder winstoogmerk.”

Ziekenfondsen fungeren als ledenverdediger, als uitbetalingsinstelling en als tussenschakel tussen de burger en de overheid. Elke rechtsgeldig in België verblijvende burger moet zich aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze (of bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of de Geneeskundige Kas van de NMBS).

Naar aanleiding van deze essentiële rol voorziet het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 twee vragen voor onderzoek door het Rekenhof. (Het Rekenhof heeft krachtens artikel 180 van de Grondwet drie soorten bevoegdheden waarvan de informatie- en controletaak in bijstand aan de wetgevende macht er één is).

Een van de hoofdlijnen in het federaal regeerakkoord, onderdeel gezondheidszorg, is de versterking van de financiële transparantie van de landsbonden en de ziekenfondsen van de landsbonden. De ziekenfondsen vervullen een cruciale rol binnen het Belgische systeem van de gezondheidszorg. Ze hebben een eerstelijnsrol en hebben van overheidswege een verregaande delegatiebevoegdheid voor het toekennen van rechten en het verrichten van betalingen aan de sociaal verzekerden.

Daarvoor ontvangen ze werkingsmiddelen van de federale overheid, de administratiekosten genaamd, en middelen voor de uitbetaling van de prestaties geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het budget van de gezondheidszorg kende het afgelopen decennium een sterke groei. Transparantie is volgens Luk noodzakelijk in de gezondheidszorg, daar dit toch over grote bedragen gaat.

Doordat de resolutie in overweging werd genomen, zal het Rekenhof de opdracht krijgen drie audits uit te voeren, namelijk:

  • Een audit uit te voeren naar enerzijds de parameterformule die het jaarlijks bedrag van de administratiekosten voor de 5 landsbonden berekent en anderzijds naar het verdelingsmechanisme ervan tussen de landsbonden.
  • Een audit uit te voeren naar de wijze waarop de verzekeringsinstellingen worden geresponsabiliseerd voor wat de uitgaven in de ziekte- en invaliditeitsverzekering betreft.
  • Een audit betreffende de organisatie, het instrumentarium en de werking van de beide controlediensten bevoegd om toezicht te houden op de ziekenfondsen, met name de Controledienst van de ziekenfondsen en de Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV, ter verhoging van hun coherentie, efficiëntie en doeltreffendheid.

Het Rekenhof wordt gevraagd in de eerste jaarhelft van 2018 een rapport over deze audits op te leveren.

Klik hier voor het volledige voorstel van resolutie