Gelijke behandeling door FOD Financiën van aanslagbiljetten

Tijdens de Kamercommissie Financiën vroeg Luk aan de Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, of de aangiften van belastingplichtigen die recht hebben op een belastingteruggave even snel behandeld worden als de overige aanslagbiljetten.

Iedereen kent het fenomeen: de ene buurman, die belastingen moet bijbetalen, heeft zijn aanslagbiljet al ontvangen terwijl de andere, die recht heeft op een belastingteruggave, nog niets heeft ontvangen. Vaak wordt gedacht dat de belastingplichtigen die iets terug moeten krijgen van de FOD Financiën altijd het laatst aan bod komen.

Volgens Minister Van Overtveldt worden de belastingaangiften die eerst werden ingediend, ook eerst behandeld. Het systeem van “First in, First served”. Zo werden er 1.769.521 te betalen aanslagen ingekohierd voor een bedrag van 3.292.809.152 euro tijdens de periode 1/8/2015 en 30/4/2016. Voor dezelfde periode werden er 3.554.276 terug te betalen aanslagen ingekohierd voor een bedrag van 5.032.326.372 euro. De cijfers tonen dus aan dat er meer aanslagbiljetten met een belastingteruggave werden ingekohierd dan te betalen aanslagbiljetten.

Uit de cijfers is duidelijk af te leiden dat de FOD Financiën geen enkele intentie heeft om de aangiften waarvoor de belastingplichtigen recht hebben op een teruggave later te behandelen dan waarvoor de belastingplichtigen moeten betalen.

Klik hier voor vraag en antwoord.

Klik hier voor de cijfergegevens.