Kaaimantaks ook voor feitelijke verenigingen zoals vakbonden

3435083 kopieIn het kader van de tax shift voerde de regering een doorkijkbelasting in om winsten te belasten van personen en rechtspersonen die ze verwerven via buitenlandse juridische constructies. Feitelijke verenigingen zoals vakbonden, mutualiteiten en politieke partijen ontspringen echter de dans. Daarom diende Luk een wetsvoorstel in om dit fiscaal achterpoortje ook voor hen te sluiten.

De zogenaamde Kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten bekomen via een buitenlandse juridische constructie, fiscaal worden toegerekend aan de oprichter of derde-begunstigde alsof deze de inkomsten rechtstreeks heeft ontvangen. Met deze taks heeft de regering een belangrijke fiscale achterpoort gesloten. Dergelijke winsten die geboekt worden via buitenlandse beleggingen en rekeningen zijn nu ook belastbaar. Voor Luk was dit een belangrijke stap in de richting van een meer rechtvaardige fiscaliteit.

Deze doorkijkbelasting wordt toegepast op alle personen en rechtspersonen. Zo moeten zelfs vzw’s en stichtingen voor het goede doel roerende voorheffing op hun eventuele buitenlandse roerende inkomsten betalen. Maar merkwaardig genoeg, ontsnappen feitelijke verenigingen wel aan deze Kaaimantaks. Het gaat dan bijvoorbeeld om vakbonden en politieke partijen die eventueel buitenlandse beleggingen en rekeningen handhaven. We moeten in het kader van een rechtvaardige fiscaliteit ook voor hen dit buitenlands achterpoortje sluiten. Iedereen gelijk voor de wet!

Volgens Luk is er geen enkele logische reden waarom feitelijke verenigingen uitgesloten zijn van de Kaaimantaks. Feitelijke verenigingen die in België inkomsten verwerven uit beleggingen, betalen hier roerende voorheffing op, net zoals personen en rechtspersonen. Maar wanneer inkomsten in het buitenland worden verworven en worden gestort op een buitenlandse rekening, zijn zij die belasting plots niet meer verschuldigd. Dat is niet alleen onlogisch, maar ook fiscaal onrechtvaardig ten opzichte van entiteiten die deze belasting wel verschuldigd zijn.

Met het wetsvoorstel van Luk wordt deze ongelijkheid weggewerkt. We stellen buitenlandse inkomsten van feitelijke verenigingen die worden genoten zonder afhouding van roerende voorheffing belastbaar als roerende inkomsten in hoofde van de werkelijke bestuurders. Deze bestuurders zullen uiteraard deze belasting niet persoonlijk ophoesten, maar betalen met middelen van de feitelijke vereniging. Deze technische regeling is dus louter een heffingstechniek om bij afwezigheid van rechtspersoonlijkheid de inning toch te kunnen doen.

Klik hier voor het wetsvoorstel.