Vorige week tijdens het vragenuurtje: Luk vraagt afspraken met regio’s over begrotingssanering.

Vorige week bracht het Monitoringscomité haar rapport uit over de staat van de begroting. Tijdens het vragenuurtje in De Kamer vroeg Luk de Federale regering om samen met de Gemeenschappen en Gewesten tot een afspraak te komen over de verdeling van de begrotingsinspanning. Vandaag is de Federale overheid als enige eindverantwoordelijke voor het begrotingsresultaat. Terwijl iedereen een inspanning moet doen.

Het Monitoringcomité kwam vorige week met haar rapport over de staat van de begroting. Traditioneel is dit het startschot voor de onderhandelingen over de begrotingsopmaak voor het volgende jaar. Maar het rapport maakt Luk ongerust: enerzijds zien we dat het tekort opnieuw lijkt op te lopen. Anderzijds maken de topambtenaren van het Monitoringcomité gewag van politieke druk om hun cijfers rooskleuriger voor te stellen. Dat laatste kunnen we niet tolereren. Daarom werd het Monitoringcomité uitgenodigd voor een hoorzitting in de Commissie Financiën eerder deze week.

Daarnaast wees Luk op een fundamenteel probleem: het ontbreken van een budgettair afsprakenkader tussen de verschillende overheden van dit land. Vandaag haalt de Federale overheid veel inkomsten binnen, maar deze stromen grotendeels door naar de Gemeenschappen en de Gewesten. Die krijgen almaar meer middelen, maar dragen een stuk minder bij aan de inspanning om onze begroting in evenwicht te brengen. Dit zal alleen lukken als er goede afspraken worden gemaakt en de inspanning gelijk verdeeld wordt. Dat hoort zo in een volwassen Federale staat.

Ten derde hekelde Luk dat bepaalde ministers opnieuw met een verlanglijstje komen om meer uit te geven ten belope van 410 miljoen euro, vooral in de veiligheidsdepartementen. Veiligheid is belangrijk. We hebben hier al grote bijkomende inspanningen gedaan. Die waren ook nodig. Maar het geld groeit niet aan de bomen. Er zijn immers ook nog andere prioriteiten. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste behandeling voor kankerpatiënten, die ook veel geld kost. Hier willen wij, met minister De Block op kop, niet op besparen.

Luk besloot zijn tussenkomst met een oproep aan de regering om in oktober tijdig een begroting af te leveren die de Europese toets zal doorstaan en de saneringsinspanning richting een begrotingsevenwicht verder zet.

Klik hier voor de tussenkomst van Luk tijdens het vragenuurtje.