Voor U gelezen: 25 jaar na abortuskwestie: grote meerderheid voor protocollaire koning

IMG_6992In deze rubriek heeft Luk voor u een artikel gelezen en geeft hij zijn mening. Voor deze nieuwsbrief heeft Luk “25 jaar na abortuskwestie: grote meerderheid voor protocollaire koning ” gelezen dat gepubliceerd stond in de Knack van maart jl..

Luk is deze legislatuur een vast lid van de Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, maar ook vorige legislatuur was hij lid van deze commissie. In deze commissie werd niet enkel de splitsing BHV besproken, maar ook de eventuele invulling van de functie van onze koning.

Luk is voorstander van een koning met enkel een protocollaire functie, daar het ondertekenen van wetten achterhaald is. Ook de rol bij de regeringsvorming kan in vraag gesteld worden. De functie van de koning kunnen we in deze legislatuur echter niet bespreken en wijzigen, daar de nodige grondwetsartikelen niet voor herziening vatbaar zijn. Bij het einde van de huidige legislatuur zal Luk dan ook vragen de nodige grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te maken, zodat in de volgende legislatuur de wijzigingen wel kunnen doorgevoerd worden.

Door deze protocollaire functie zal er ook meer transparantie komen in de uitgaven van het koningshuis, wat in deze tijd zeer belangrijk is naar aanleiding van de hoge dotaties die ons koningshuis krijgt.

Tenslotte kan men zich ook vragen stellen bij het verlenen van adellijke titels. Is dit nog van deze tijd? Kan dit indruisen tegen het gelijkheidsbeginsel?

Klik hier voor het artikel

Luk nodigt u uit in Zemst … en in Kraainem

JaarmarktZemst2012_31Sinds februari 2015 is Luk officieel woonachtig te Zemst, waardoor Luk zich nog meer wil engageren voor deze afdeling/gemeente. De afdeling kon reeds enkele jaren rekenen op zijn steun, zo heeft Luk het peterschap aanvaard van Jong Vld Zemst en organiseert hij al enkele jaren met Open Vld Zemst een hapje & tapje in de tuin van het voormalige klooster tijdens de jaarmarkt op Pinkstermaandag.

Zemst is een mooie, landelijke gemeente en samen met Open Vld Zemst wil Luk ervoor zorgen dat dit zo blijft. Dit is echter niet zo evident, wetende dat Zemst tussen twee steden ligt, namelijk Mechelen en Vilvoorde. Zemst leefbaar houden is de inzet.

Luk blijft ook actief in de lijst OPEN te Kraainem. Een Open lijst voor de Vlaamse gemeenschap te Kraainem, met de steun van Open Vld, N-VA, sp.a, CD&V en Groen.

Luk hoopt u te mogen ontmoeten op één van de volgende evenementen:

  • Praatcafé Jong Vld Zemst – zaterdag 23 mei vanaf 16h00 @ Kloosterstraat 2, 1980 Zemst (klik hier voor de uitnodiging)
  • Hapje & Tapje Open Vld Zemst – maandag 25 mei vanaf 7h00 @ Kloosterstraat 2, 1980 Zemst (klik hier voor de uitnodiging)
  • Eetfestijn OPEN – zaterdag 9 mei vanaf 11h30 @ Cammenland, Lijsterbessenbomenlaan 3, 1950 Kraainem (klik hier voor de uitnodiging)

Verkoop in beslag genomen goederen

IMG_6831Op 17 maart heeft Luk een bezoek gebracht aan de Douane en Accijnzen voor de vernietiging van meer dan 89 miljoen namaaksigaretten. In de geschreven pers werd er melding gemaakt van deze vernietiging. In een bepaald artikel werd gemeld dat verbeurd verklaarde goederen opnieuw verkocht worden door de Douane.

Zo worden o.a. de zogenaamde “Illicit Whites” sigaretten (sigaretten die buiten de EU vaak door kleinere producenten worden geproduceerd en daarna illegaal verkocht worden – smokkel) die door de douane in beslag zijn genomen, opnieuw verkocht door de douane (na een grondige controle).

Naar aanleiding van dit artikel stelde Luk een parlementaire vraag aan de Minister van Financiën met betrekking tot de verkoop van in beslag genomen en verbeurd verklaarde goederen. De overheid heeft een tweedehands shop om bepaalde materialen te verkopen. Luk had toch vragen m.b.t. een eventuele deontologische code: namelijk of die bestond voor bepaalde producten die in beslag genomen worden. Zo is het niet logisch dat de overheid enorme bedragen investeert voor campagnes voor ‘Kom op tegen Kanker’ maar tegelijk wel de in beslag genomen sigaretten opnieuw verkoopt.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat de verkoop van in beslag genomen goederen en verbeurd verklaarde goederen volledig correct en volgens de wet verloopt. De wet heeft echter geen deontologische voorschriften, waardoor deze ook niet getoetst kunnen worden aan de in beslag genomen goederen. Het is begrijpelijk dat de overheid bepaalde in beslag genomen goederen (o.a. drugsgeld dat naar de staatskas gaat, ed.) opnieuw verkoopt, aangezien dit een extra bron van inkomsten is, maar er kan misschien nagedacht worden of er nergens een lijn te trekken valt over wat wel en niet verkocht kan worden om zo tegenstrijdigheden tegen te gaan.

De minister liet weten dat hij de redenering van Luk zeker kon begrijpen en ging nakijken of de FOD Financiën hier maatregelen/initiatieven kon nemen. Luk zal dit verder opvolgen.

Tenslotte informeert Luk u graag dat in dit voorbeeld verwezen wordt naar sigaretten, maar hier kan naar alle in beslag genomen goederen verwezen worden.

Klik hier voor vraag en antwoord

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de persconferentie

Klik hier voor meer cijfergegevens m.b.t. in beslag genomen namaak producten

Geslaagd colloquium m.b.t. de corruptiebestrijding in België

IMG_6875Op 27 maart jl. organiseerde Luk, als voorzitter van de subcommissie Rekenhof, in samenspraak met het Centrum voor de studie van Europees strafrecht een colloquium over de corruptiebestrijding in België vandaag: een stand van zaken. Wij raden u aan het verslag van het colloquium zeker te lezen. Zo krijgt u een beter beeld van hoe corruptie juist aangepakt wordt in België.

Meer dan honderd geïnteresseerden kwamen luisteren naar de uiteenzetting over hoe de corruptiebestrijding aangepakt wordt in België.

Officieel staat de strijd tegen de corruptie niet heel hoog in de prioriteitenlijsten van onze verschillende veiligheidsplannen, maar niettemin is corruptiebestrijding zeer belangrijk. Dat is overal zo, want corruptie tast hoe dan ook het vertrouwen van de burger in de overheid aan. In België heeft de strijd tegen de corruptie echter een specifieke, bijkomende dimensie, omdat in België de zetels van verschillende internationale instellingen zijn gevestigd. Ook de personen die voor deze instellingen optreden, kunnen omgekocht worden of het onderwerp uitmaken van corruptie, zowel in België als in het buitenland.

Corruptie tast evenwel niet alleen het maatschappelijk weefsel aan, er bestaat ook een meer praktische reden om corruptie te bestrijden. Het gezond verstand zegt immers dat corrupte projecten noodzakelijkerwijs duurder zijn voor de gemeenschap dan niet-corrupte. Mochten corrupte projecten even goed of zelfs beter zijn dan niet-corrupte projecten, dan zou corruptie gewoon geen reden van bestaan hebben.

Tijdens het colloquium werd de stand van zaken besproken en weten we nu waar we aan toe zijn. Het parlement heeft een hele boterham meegekregen. De collega’s uit het Parlement weten dat wij het rapport over de derde cyclus tegen 31 juli klaar moeten hebben. Niet alleen de ministers hebben hier nog werk aan, ook de Kamer moet haar verantwoordelijkheid opnemen om alle aanbevelingen te kunnen realiseren. We zullen dat ter harte nemen en we nemen dat ook op in volgende vergaderingen, zodat het rapport dat over ons land wordt gemaakt, op dit vlak een voorbeeld mag zijn voor vele andere landen. Luk zal ook de aanbevelingen van GRECO opvolgen en hieromtrent de nodige initiatieven nemen in het parlement. Als lid van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen, zal Luk er ook op toezien dat alles correct verloopt m.b.t. de verkiezingsuitgaven/uitgaven van de politieke partijen.

Het volledige verslag van het colloquium kunt u hier terugvinden.

Wetsvoorstel in de kijker: het strafbaar stellen van ontvluchting

IMG_6987Samen met collega Sabien Lahaye-Battheu heeft Luk het wetsvoorstel mee ondertekend dat het mogelijk maakt om personen die van hun vrijheid beroofd zijn, maar toch op de vlucht slaan te bestraffen.

In België is ontsnappen uit de gevangenis niet strafbaar omdat het Belgisch strafrecht momenteel geen straffen voorziet voor personen die van hun vrijheid beroofd zijn maar toch op de vlucht slaan. De voortvluchtige is enkel strafbaar indien hij in het kader van zijn ontsnapping of ontsnappingspoging strafbare feiten pleegt. Deze persoon zal, wanneer hij opnieuw wordt gevat, dan enkel worden veroordeeld voor misdrijven die gepaard gaan met de ontsnapping.

Het aantal ontsnappingspogingen in België ligt ook hoger dan in onze buurlanden, met 2006 als recordjaar, toen waren er 40 ontsnappingen. Dit komt volgens Open Vld doordat het ontsnappen niet bestraft wordt in België en elke persoon die van zijn vrijheid beroofd is een gokje kan wagen.

Door de ontsnappingspogingen te bestraffen zal dit hopelijk ontmoedigend werken, waardoor het aantal pogingen vermoedelijk verminderd en de politie zich kan focussen op andere taken dan het opsporen van dezelfde dader die ze reeds eerder gevat hebben. Voor de strafmaat werd gekeken naar wat in Frankrijk de geldende bepalingen zijn: een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een geldboete van 25 euro tot 200 euro. Door deze strafmaat kan de overheid terug meer veiligheid bieden aan de burgers.

Tevens kunnen nu ook door dit wetsvoorstel de bloedverwanten, (ex-) echtgenoten, broers en zussen en aanverwanten in dezelfde lijn gestraft worden wanneer ze hun voortvluchtige bloed- of aanverwant verbergen of laten verbergen.

Klik hier voor het wetsvoorstel

Tijd voor een nieuwe lichting

pg4 kopiepg5 kopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: De Lijsterbes