“Staat brengt smokkelsigaretten zelf opnieuw op de markt”

bfa8b49e-cc96-11e4-a5a0-9a1be06c69f0_web_scale_0.0304383_0.0304383__Smokkelsigaretten die door de douanediensten in beslag worden genomen, worden achteraf door de staat opnieuw op de markt gebracht. Ook als het gaat om de beruchte cheap whites, sigarettenmerken die enkel voor de zwarte markt geproduceerd worden.

Bron: De Gazet Van Antwerpen

Lees Meer >>

Voor U gelezen: Splitsing gerechtelijk arrondissement BHV: Resultaten op het terrein zien.

IMG_6779In deze rubriek heeft Luk voor u een artikel gelezen en geeft hij zijn mening. Voor deze nieuwsbrief heeft Luk “Resultaten op het terrein zien” gelezen dat gepubliceerd stond in de Randkrant van februari jl..

In de vorige legislatuur was Luk Open VLD woordvoerder voor de staatshervorming commissie Grondwetsherzieningen. In april 2014 werd de kieskring alsook het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) definitief gesplitst na 30 jaar communautaire twisten. Ten tijde van de omvorming was er enorm veel kritiek op de hervorming, o.a. dat de werkdruk zou verhogen in Brussel, de procureur des Konings voor de regio Brussel en de Brusselse arbeidsauditeur uitsluitend Franstalig kon zijn, e.d.. Kortom een kaakslag voor de Vlamingen. Luk wist beter en zette door.

Eén jaar na de beslissing worden de eerste resultaten waargenomen en wordt de kritiek omgezet in positieve ervaringen. De bedoeling van de splitsing is vooral de werkdruk te doen afnemen en de looptijd van de procedures sneller te laten verlopen. Volgens Luk is deze opzet geslaagd, daar in het artikel melding wordt gemaakt dat de correctionele rechtbank aan Nederlandstalige kant geen achterstand meer heeft en de doorlooptijd van de arbeidsrechtbank verminderd is. Het probleem met het personeelstekort bij de Griffie staat los van de hervorming, maar zal ook aangepakt worden.

Voor zowel de rechters/advocaten/griffiers alsook de burgers is de splitsing een positieve ervaring. Het is ook logisch dat deze grote wijziging in het begin op niet al teveel krediet kon rekenen, aangezien Belgen toch trouw zijn aan het gekende, maar soms is het goed dit patroon te doorbreken en een nieuwe weg in te slaan. Door de nieuwe inzichten bereik je meer en dit is uiteindelijk voor iedereen een positieve vooruitgang.

Vandaag dus terecht fier. Lees even mee.  klik hier voor het artikel.

Opinie: Opbod van projecten voor nieuwe bedrijfsterreinen, winkelcentra, woningbouw, infrastructuurwerken, hoge woningbouw in Brussel en de Vlaamse Rand. 67 projecten, maar hoeveel realisaties?

Elk jaar wordt er nagedacht over de braakliggende of slecht onderhouden terreinen (zowel verlaten industrieterreinen, als onbebouwde gronden) en welke bestemming deze kunnen krijgen. Lokale besturen willen de bestaande groene zones binnen hun gemeente beschermen, omdat deze reeds schaars zijn, waardoor er voor nieuwe (bouw)gronden gezocht wordt naar andere oplossingen.

Eén van deze oplossingen is het vernieuwen van bestaande, maar niet meer in gebruik zijnde industrieterreinen. Het bekendste voorbeeld momenteel is Uplace te Machelen, waar de Vlaamse Overheid op een 11ha braakliggend terrein te Machelen de toelating geeft voor winkelcentra, een nieuw kantoorcomplex en een moderne woonwijk.

Uplace is het gekendste voorbeeld, maar er zijn nog meerdere terreinen die een nieuwe bestemming krijgen of waar aan gedacht wordt een nieuwe bestemming te geven. Zo zijn er binnen het noordelijke deel van Brussel en de Vlaamse Rand meer dan 67 projecten aangekondigd of staan deze op til (*).

Zo zal onder andere de voormalige Renaultfabriek omgevormd worden tot industriegebied, waardoor de bedrijven die reeds bestaan kunnen uitbreiden of verhuizen en dit de mogelijkheid geeft om nieuwe bedrijven aan te trekken. Maar er wordt ook gedacht aan de zorg voor oudere mensen, want zo zal het terrein aan de Broekpoort gesaneerd worden en bouwrijp gemaakt worden voor een herontwikkeling tot woon- en zorgcentrum OCMW.

Een nog gekend voorbeeld is de nieuwe bestemming van Parking C tot een voetbalstadion met winkelcomplex. Hier is nog altijd geen beslissing m.b.t. waar de nieuwe atletiekpiste zal komen, aangezien deze niet opgenomen is in het nieuwe project. Tot 2020 kan De Memorial Van Damme plaatsvinden in het gekende Koning Boudewijn stadion, maar daarna dient dit stadion te verdwijnen. Het nieuwe stadion wordt er een dat enkel op voetbal is gericht, met 50.000 zitplaatsen en 10.000 extra plaatsen voor grote evenementen. In totaal zullen er 31 evenementen worden georganiseerd per jaar. Het kostenplaatje van het nieuwe stadion bedraagt 314,3 miljoen euro. Voor de financiering wordt op zoek gegaan naar privépartners. De gemeente Wemmel en Grimbergen, het grondgebied waar het nieuwe stadion zal komen, willen inspraak in dit dossier. Luk steunt deze twee gemeenten ten volle.

Ook zal er gesproken worden over een eventueel nieuw bedrijventerrein ter hoogte van de Runderenberg in Kortenberg. Ook in Sterrebeek duikt een heel nieuwe woonwijk op nabij de vroegere site van de Paardenkoers.

In Brussel centrum zijn de werken reeds gestart van het project “Just Under the Sky”. Het project is gelegen op de terreinen van de voormalige Godin-fabriek aan het kanaal van Willebroek, tussen de Van Praetbrug en de Vroegmarkt. Hier zal onder andere een shoppingcentrum gehuisvest worden van 56.000 m² en 5.000 m² is voorbehouden aan ambachtelijke activiteiten. Daarnaast komt er een evenementenruimte voor alle generaties, die geschikt is voor kinderactiviteiten, klassieke concerten, huwelijksfeesten.

De meeste inwoners willen vaak niet dat de terreinen een nieuwe bestemming krijgen of niet de bestemming die het gemeente bestuur, projectontwikkelaar of overheid in gedachten heeft. Mensen staan niet altijd open voor verandering.

Maar door deze verandering worden er ook honderden jobs gecreëerd en kan de Belgische economie heropleven. We moeten als overheid investeren in projecten die een positieve boost geven aan de werkgelegenheid. Natuurlijk moet er gekeken worden naar de beste locatie voor de projecten, maar belangrijk is ook dat bestaande terreinen, gebouwen die al jaren leegstaan en niet gebruikt worden een nieuwe bestemming krijgen alvorens nieuwe stukken natuur moeten sneuvelen.

Tenslotte zal het terrein van de oude NAVO-zetel te Evere, wat toch een 20ha omvat, beschikbaar komen, aangezien de NAVO verhuist in 2016

Wat mij ontzettend stoort is de reactie van buurgemeenten die hun eigen project hebben en een soortgelijk project bij de buren niet zien zitten. Leuven en Vilvoorde winnen hierbij de prijs van de schijnheiligheid. Vele nieuwe projecten zelfs van de grootorde van Uplace worden bedrijfsklaar gemaakt in het hart van Leuven en Vilvoorde of aan de kanaalzone.

Wat mij ontzettend kwaad maakt is dat de provinciale overheden geen coördinerende rol willen opnemen. Het provinciale bestuursniveau staat reeds ter discussie. Hier had ze een hoofdrol maar laat ze begaan met een kakofonie aan projecten tot gevolg.

Wat mij bedroefd is dat ondanks het feit dat de staatshervorming in België, mede door ons steeds opgesteld in de geest van SAMENWERKING, er niet voor zorgt dat enig overleg tot stand komt over deze projecten over de gewestgrenzen heen. Goede afspraken maakt goed buurmanschap mogelijk, ook in Brussel en Vlaanderen?

(*) cijfers van het POM Vlaams-Brabant en Voka – KvK Halle-Vilvoorde.

klik hier voor een overzicht van de 67 projecten

Hoorzitting: Bouw van de nieuwe NAVO-zetel te Evere

Elke maand kaart Luk een belangrijk project aan in de subcommissie Rekenhof dit aan de hand van een verslag van het Rekenhof en een uiteenzetting van de administratie en de diensten van de betreffende minister. Deze maand werd de bouw van de nieuwe Navo-zetel te Evere besproken.

De bouw bereikt zijn laatste fase en dus kan een tussentijds verslag opgemeten worden over de werkzaamheden van onze diensten.

Het project behelst de bouw van een ultramodern en defensietechnisch uitgeruste nieuwe hoofdzetel voor de internationale NAVO. Het project omvat circa 1,1 miljard euro. Het Belgisch aandeel in de bouw bedraagt 3,8 % en is voorzien op de begroting van Buitenlandse Zaken.

In 2004 kreeg België de opdracht tot de bouw van de nieuwe NAVO-zetel en hiervoor werd een akkoord getekend met BAM Alliance.

De bouw diende eigenlijk reeds afgewerkt te zijn eind 2012. Vertragingen zijn voornamelijk te wijten aan Change Request door de NAVO en niet zozeer aan problemen met de bouw. Wel hebben de vertragingen aanleiding gegeven tot het uitkeren en definitief vastleggen van een schadevergoeding.

Aan de hand van het uitvoerig rapport van het Rekenhof en de PowerPoint presentatie van de Minister van Defensie, kan worden afgeleid dat België de opdracht gewetensvol, accuraat en binnen de financiële grenzen tot een goed einde brengt. Wat goed is mag ook geschreven worden.

Bijkomend werd bekend gemaakt dat de huidige NAVO hoofdzetel ontruimd zal worden en dat de gebouwen en terreinen die eigendom zijn van de Belgische Staat vrij komen. Dit is een terrein van circa 40 ha. Ook dit terrein zal een nieuwe bestemming krijgen. Luk is voorstander dat dit terrein een bestemming krijgt waar Defensie gerelateerde bedrijven kunnen gebruik van maken. Evere de place to be voor nieuwe technologieën ?

Overloop hier de PowerPoint van de Minister van Defensie.

Klik hier voor het rapport van het Rekenhof

Uitnodiging: Subcommissie Rekenhof organiseert colloquium over corruptiebestrijding in België vandaag

ColloquiumOnder het voorzitterschap van Luk werden er in de 52ste legislatuur meerdere colloquia georganiseerd door de subcommissie Rekenhof, waaronder een colloquium over de interne en externe controle bij de financiële stromen van en naar Europa, “Europese Unie: opbrengst of kost?”. Aangezien Luk opnieuw voorzitter is van deze subcommissie wil hij deze traditie verder zetten, door jaarlijks minstens één colloquium te organiseren.

Luk nodigt u graag uit op vrijdag 27 maart 2015 vanaf 14u in het Federaal Parlement voor het eerste colloquium van de 54ste legislatuur. Dit colloquium is volledig gratis.

Het colloquium zal gaan over “de corruptiebestrijding in België vandaag” en gaat in samenwerking met het prestigieuze Centrum voor de Studie van het Europees Strafrecht o.l.v. Francis Destrebeck, advocaat-generaal van het hof van beroep te Gent.

Corruptie komt, vaak in verdoken vorm, voor in de publieke én in de private sector en heeft een hoge maatschappelijke kostprijs. Daarom is het van belang dat corruptiebestrijding efficiënt wordt aangepakt, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Welke vormen van corruptie kennen we en hoe kunnen ze worden tegengegaan zal beantwoord worden door onze gastsprekers gaande van de voorzitter van het Rekenhof, de minister van Justitie, afdelingshoofd van de Europese Commissie, afdelingshoofd van GRECO en PWC-specialist partner.

Inschrijven is verplicht en kan door een e-mail te sturen met uw gegevens naar: [email protected] of per fax: 02/549.84.98. Opgepast het aantal deelnemers wordt beperkt tot 120. Dus haast je maar.

Luk hoopt u van harte te mogen verwelkomen.

Klik hier voor de uitnodiging in het Nederlands

klik hier voor de uitnodiging in het Frans

Wetsvoorstel in de kijker: Visitatierecht

IMG_6778In het regeerakkoord staat dat het visitatierecht aan herziening toe is. Daarom heeft Luk, samen met collega Carina Van Cauter, een wetsvoorstel ingediend om het visitatierecht – het zogenaamde huiszoekingsrecht van de fiscus – te herzien.

De jongste jaren heerst er heel wat discussie omtrent de draagwijdte van het fiscaal visitatierecht dat door ambtenaren van de FOD Financiën uitgeoefend kan worden.

Eén van de basisprincipes in het fiscaal recht is dat de bewijslast van het bestaan en de omvang van de belastingschuld initieel aan de belastingadministratie toekomt. Opdat de administratie aan deze bewijslast zou kunnen voldoen beschikt de FOD Financiën over bewijsmiddelen die deze moet toelaten belastbare inkomsten op te sporen (artikelen 340 WIB 92, 59 WBTW, 185 W.Reg., 105 W.Succ. en 62 W.Zeg.). De administratie beschikt tevens over onderzoeksbevoegdheden, zowel lastens de belastingplichtige als lastens derden, teneinde na te gaan of de gegevens opgenomen door de belastingplichtige in zijn aangifte juist zijn en waar nodig deze over middelen beschikt om eventuele niet- aangegeven belastbare materie op te sporen. Eén van de onderzoeksbevoegdheden waarover de administratie beschikt, is het fiscaal visitatierecht dat het recht inhoudt om bij de belastingplichtige op bezoek te gaan en binnen te treden in de onroerende goederen die hij professioneel of privé betrekt (319 WIB92 en 63 WBTW).

Momenteel zijn de grenzen niet duidelijk over wat wel en niet in de mogelijkheid ligt van de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) m.b.t. het visitatierecht. Dit zorgt dan ook voor heel wat onenigheid en onduidelijkheid. Hierdoor is er ook steeds meer rechtspraak en zijn er steeds meer vonnissen en arresten die de ruime bevoegdheden van de fiscus voor die ‘pseudohuiszoekingen’ bevestigen. Doordat de huidige wetgeving momenteel onduidelijk is, is er ook verdeelde rechtspraak. Wanneer er een onduidelijkheid is, dient de interpretatie van de draagwijdte van het visitatierecht in het voordeel van de belastingplichtige beslecht te worden.

Het is de bedoeling om fraude accuraat te bestrijden, maar met gekende grenzen. Open Vld vecht tegen fraude, maar de belastinginspecteurs mogen niet zomaar een vrijgeleide krijgen om alles te controleren alsof ze onderzoeksrechters zijn. Ze moeten daarvoor een mandaat krijgen, in plaats van op eigen houtje te beslissen. Dit versterkt de bewijskracht. Luk was trouwens als ondervoorzitter van de onderzoekscommissie fiscale fraude , de motor van meer dan honderd aanbevelingen voor een betere strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Klik hier voor het wetsvoorstel

Een reactie van BBI inspecteur Anthonissen in trends klik hier

Van Biesen: Griekenland kan rekenen op steun, maar moet hervormen

nieuws_158050Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen uitte in de Kamer zijn ongerustheid over de recente ontwikkelingen in Griekenland. “Om het failliet en een Grexit af te wenden, moet het land hervormen en haar afspraken met de schuldeisers en de instellingen nakomen.”

Lees Meer >>

Over visitaties en praktijktests

Luk Van Biesen en Carina Van Cauter van Open Vld hebben een wetsvoorstel ingediend om de ‘vrije’ toegang van de belastingcontroleur in een bedrijf aan banden te leggen. Het is nochtans een regel uit 1822. In dat jaar schreef een wet voor dat de toegang voor de douane tot bedrijven ‘onbelemmerd zal moeten wezen’. Die Nederlandse wet gebruikte toen al het woord ‘visitatie’, in het Frans – vreemd genoeg – ‘visite’.

Bron: Trends

Lees Meer >>

Nieuwe speekseltesten eindelijk besteld – kostprijs 2014 bedroeg 170.000 euro

Eind vorige week raakte bekend dat heel wat politiezones zonder speekseltesten zitten. Hierdoor is het voor de politieagenten niet mogelijk om snel na te gaan of de autobestuurder al dan niet drugs gebruikt heeft. Dit staat in schel contrast met het feit dat er aan deze testen prioriteit werd gegeven.

Lees Meer >>

Telefoonnummer politiezone Kastze niet correct bij 1207

De politie van Zemst behoort tot de politiezone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst). Het hoofdkantoor van deze zone is gelegen te Steenokkerzeel. Wanneer u de politiezone Kastze belt, zou u in het politiekantoor van Steenokkerzeel terecht moeten komen.

Lees Meer >>