Verkoop in beslag genomen goederen

IMG_6831Op 17 maart heeft Luk een bezoek gebracht aan de Douane en Accijnzen voor de vernietiging van meer dan 89 miljoen namaaksigaretten. In de geschreven pers werd er melding gemaakt van deze vernietiging. In een bepaald artikel werd gemeld dat verbeurd verklaarde goederen opnieuw verkocht worden door de Douane.

Zo worden o.a. de zogenaamde “Illicit Whites” sigaretten (sigaretten die buiten de EU vaak door kleinere producenten worden geproduceerd en daarna illegaal verkocht worden – smokkel) die door de douane in beslag zijn genomen, opnieuw verkocht door de douane (na een grondige controle).

Naar aanleiding van dit artikel stelde Luk een parlementaire vraag aan de Minister van Financiën met betrekking tot de verkoop van in beslag genomen en verbeurd verklaarde goederen. De overheid heeft een tweedehands shop om bepaalde materialen te verkopen. Luk had toch vragen m.b.t. een eventuele deontologische code: namelijk of die bestond voor bepaalde producten die in beslag genomen worden. Zo is het niet logisch dat de overheid enorme bedragen investeert voor campagnes voor ‘Kom op tegen Kanker’ maar tegelijk wel de in beslag genomen sigaretten opnieuw verkoopt.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat de verkoop van in beslag genomen goederen en verbeurd verklaarde goederen volledig correct en volgens de wet verloopt. De wet heeft echter geen deontologische voorschriften, waardoor deze ook niet getoetst kunnen worden aan de in beslag genomen goederen. Het is begrijpelijk dat de overheid bepaalde in beslag genomen goederen (o.a. drugsgeld dat naar de staatskas gaat, ed.) opnieuw verkoopt, aangezien dit een extra bron van inkomsten is, maar er kan misschien nagedacht worden of er nergens een lijn te trekken valt over wat wel en niet verkocht kan worden om zo tegenstrijdigheden tegen te gaan.

De minister liet weten dat hij de redenering van Luk zeker kon begrijpen en ging nakijken of de FOD Financiën hier maatregelen/initiatieven kon nemen. Luk zal dit verder opvolgen.

Tenslotte informeert Luk u graag dat in dit voorbeeld verwezen wordt naar sigaretten, maar hier kan naar alle in beslag genomen goederen verwezen worden.

Klik hier voor vraag en antwoord

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de persconferentie

Klik hier voor meer cijfergegevens m.b.t. in beslag genomen namaak producten

Geslaagd colloquium m.b.t. de corruptiebestrijding in België

IMG_6875Op 27 maart jl. organiseerde Luk, als voorzitter van de subcommissie Rekenhof, in samenspraak met het Centrum voor de studie van Europees strafrecht een colloquium over de corruptiebestrijding in België vandaag: een stand van zaken. Wij raden u aan het verslag van het colloquium zeker te lezen. Zo krijgt u een beter beeld van hoe corruptie juist aangepakt wordt in België.

Meer dan honderd geïnteresseerden kwamen luisteren naar de uiteenzetting over hoe de corruptiebestrijding aangepakt wordt in België.

Officieel staat de strijd tegen de corruptie niet heel hoog in de prioriteitenlijsten van onze verschillende veiligheidsplannen, maar niettemin is corruptiebestrijding zeer belangrijk. Dat is overal zo, want corruptie tast hoe dan ook het vertrouwen van de burger in de overheid aan. In België heeft de strijd tegen de corruptie echter een specifieke, bijkomende dimensie, omdat in België de zetels van verschillende internationale instellingen zijn gevestigd. Ook de personen die voor deze instellingen optreden, kunnen omgekocht worden of het onderwerp uitmaken van corruptie, zowel in België als in het buitenland.

Corruptie tast evenwel niet alleen het maatschappelijk weefsel aan, er bestaat ook een meer praktische reden om corruptie te bestrijden. Het gezond verstand zegt immers dat corrupte projecten noodzakelijkerwijs duurder zijn voor de gemeenschap dan niet-corrupte. Mochten corrupte projecten even goed of zelfs beter zijn dan niet-corrupte projecten, dan zou corruptie gewoon geen reden van bestaan hebben.

Tijdens het colloquium werd de stand van zaken besproken en weten we nu waar we aan toe zijn. Het parlement heeft een hele boterham meegekregen. De collega’s uit het Parlement weten dat wij het rapport over de derde cyclus tegen 31 juli klaar moeten hebben. Niet alleen de ministers hebben hier nog werk aan, ook de Kamer moet haar verantwoordelijkheid opnemen om alle aanbevelingen te kunnen realiseren. We zullen dat ter harte nemen en we nemen dat ook op in volgende vergaderingen, zodat het rapport dat over ons land wordt gemaakt, op dit vlak een voorbeeld mag zijn voor vele andere landen. Luk zal ook de aanbevelingen van GRECO opvolgen en hieromtrent de nodige initiatieven nemen in het parlement. Als lid van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen, zal Luk er ook op toezien dat alles correct verloopt m.b.t. de verkiezingsuitgaven/uitgaven van de politieke partijen.

Het volledige verslag van het colloquium kunt u hier terugvinden.

Wetsvoorstel in de kijker: het strafbaar stellen van ontvluchting

IMG_6987Samen met collega Sabien Lahaye-Battheu heeft Luk het wetsvoorstel mee ondertekend dat het mogelijk maakt om personen die van hun vrijheid beroofd zijn, maar toch op de vlucht slaan te bestraffen.

In België is ontsnappen uit de gevangenis niet strafbaar omdat het Belgisch strafrecht momenteel geen straffen voorziet voor personen die van hun vrijheid beroofd zijn maar toch op de vlucht slaan. De voortvluchtige is enkel strafbaar indien hij in het kader van zijn ontsnapping of ontsnappingspoging strafbare feiten pleegt. Deze persoon zal, wanneer hij opnieuw wordt gevat, dan enkel worden veroordeeld voor misdrijven die gepaard gaan met de ontsnapping.

Het aantal ontsnappingspogingen in België ligt ook hoger dan in onze buurlanden, met 2006 als recordjaar, toen waren er 40 ontsnappingen. Dit komt volgens Open Vld doordat het ontsnappen niet bestraft wordt in België en elke persoon die van zijn vrijheid beroofd is een gokje kan wagen.

Door de ontsnappingspogingen te bestraffen zal dit hopelijk ontmoedigend werken, waardoor het aantal pogingen vermoedelijk verminderd en de politie zich kan focussen op andere taken dan het opsporen van dezelfde dader die ze reeds eerder gevat hebben. Voor de strafmaat werd gekeken naar wat in Frankrijk de geldende bepalingen zijn: een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een geldboete van 25 euro tot 200 euro. Door deze strafmaat kan de overheid terug meer veiligheid bieden aan de burgers.

Tevens kunnen nu ook door dit wetsvoorstel de bloedverwanten, (ex-) echtgenoten, broers en zussen en aanverwanten in dezelfde lijn gestraft worden wanneer ze hun voortvluchtige bloed- of aanverwant verbergen of laten verbergen.

Klik hier voor het wetsvoorstel

Voor U gelezen: Splitsing gerechtelijk arrondissement BHV: Resultaten op het terrein zien.

IMG_6779In deze rubriek heeft Luk voor u een artikel gelezen en geeft hij zijn mening. Voor deze nieuwsbrief heeft Luk “Resultaten op het terrein zien” gelezen dat gepubliceerd stond in de Randkrant van februari jl..

In de vorige legislatuur was Luk Open VLD woordvoerder voor de staatshervorming commissie Grondwetsherzieningen. In april 2014 werd de kieskring alsook het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) definitief gesplitst na 30 jaar communautaire twisten. Ten tijde van de omvorming was er enorm veel kritiek op de hervorming, o.a. dat de werkdruk zou verhogen in Brussel, de procureur des Konings voor de regio Brussel en de Brusselse arbeidsauditeur uitsluitend Franstalig kon zijn, e.d.. Kortom een kaakslag voor de Vlamingen. Luk wist beter en zette door.

Eén jaar na de beslissing worden de eerste resultaten waargenomen en wordt de kritiek omgezet in positieve ervaringen. De bedoeling van de splitsing is vooral de werkdruk te doen afnemen en de looptijd van de procedures sneller te laten verlopen. Volgens Luk is deze opzet geslaagd, daar in het artikel melding wordt gemaakt dat de correctionele rechtbank aan Nederlandstalige kant geen achterstand meer heeft en de doorlooptijd van de arbeidsrechtbank verminderd is. Het probleem met het personeelstekort bij de Griffie staat los van de hervorming, maar zal ook aangepakt worden.

Voor zowel de rechters/advocaten/griffiers alsook de burgers is de splitsing een positieve ervaring. Het is ook logisch dat deze grote wijziging in het begin op niet al teveel krediet kon rekenen, aangezien Belgen toch trouw zijn aan het gekende, maar soms is het goed dit patroon te doorbreken en een nieuwe weg in te slaan. Door de nieuwe inzichten bereik je meer en dit is uiteindelijk voor iedereen een positieve vooruitgang.

Vandaag dus terecht fier. Lees even mee.  klik hier voor het artikel.

Opinie: Opbod van projecten voor nieuwe bedrijfsterreinen, winkelcentra, woningbouw, infrastructuurwerken, hoge woningbouw in Brussel en de Vlaamse Rand. 67 projecten, maar hoeveel realisaties?

Elk jaar wordt er nagedacht over de braakliggende of slecht onderhouden terreinen (zowel verlaten industrieterreinen, als onbebouwde gronden) en welke bestemming deze kunnen krijgen. Lokale besturen willen de bestaande groene zones binnen hun gemeente beschermen, omdat deze reeds schaars zijn, waardoor er voor nieuwe (bouw)gronden gezocht wordt naar andere oplossingen.

Eén van deze oplossingen is het vernieuwen van bestaande, maar niet meer in gebruik zijnde industrieterreinen. Het bekendste voorbeeld momenteel is Uplace te Machelen, waar de Vlaamse Overheid op een 11ha braakliggend terrein te Machelen de toelating geeft voor winkelcentra, een nieuw kantoorcomplex en een moderne woonwijk.

Uplace is het gekendste voorbeeld, maar er zijn nog meerdere terreinen die een nieuwe bestemming krijgen of waar aan gedacht wordt een nieuwe bestemming te geven. Zo zijn er binnen het noordelijke deel van Brussel en de Vlaamse Rand meer dan 67 projecten aangekondigd of staan deze op til (*).

Zo zal onder andere de voormalige Renaultfabriek omgevormd worden tot industriegebied, waardoor de bedrijven die reeds bestaan kunnen uitbreiden of verhuizen en dit de mogelijkheid geeft om nieuwe bedrijven aan te trekken. Maar er wordt ook gedacht aan de zorg voor oudere mensen, want zo zal het terrein aan de Broekpoort gesaneerd worden en bouwrijp gemaakt worden voor een herontwikkeling tot woon- en zorgcentrum OCMW.

Een nog gekend voorbeeld is de nieuwe bestemming van Parking C tot een voetbalstadion met winkelcomplex. Hier is nog altijd geen beslissing m.b.t. waar de nieuwe atletiekpiste zal komen, aangezien deze niet opgenomen is in het nieuwe project. Tot 2020 kan De Memorial Van Damme plaatsvinden in het gekende Koning Boudewijn stadion, maar daarna dient dit stadion te verdwijnen. Het nieuwe stadion wordt er een dat enkel op voetbal is gericht, met 50.000 zitplaatsen en 10.000 extra plaatsen voor grote evenementen. In totaal zullen er 31 evenementen worden georganiseerd per jaar. Het kostenplaatje van het nieuwe stadion bedraagt 314,3 miljoen euro. Voor de financiering wordt op zoek gegaan naar privépartners. De gemeente Wemmel en Grimbergen, het grondgebied waar het nieuwe stadion zal komen, willen inspraak in dit dossier. Luk steunt deze twee gemeenten ten volle.

Ook zal er gesproken worden over een eventueel nieuw bedrijventerrein ter hoogte van de Runderenberg in Kortenberg. Ook in Sterrebeek duikt een heel nieuwe woonwijk op nabij de vroegere site van de Paardenkoers.

In Brussel centrum zijn de werken reeds gestart van het project “Just Under the Sky”. Het project is gelegen op de terreinen van de voormalige Godin-fabriek aan het kanaal van Willebroek, tussen de Van Praetbrug en de Vroegmarkt. Hier zal onder andere een shoppingcentrum gehuisvest worden van 56.000 m² en 5.000 m² is voorbehouden aan ambachtelijke activiteiten. Daarnaast komt er een evenementenruimte voor alle generaties, die geschikt is voor kinderactiviteiten, klassieke concerten, huwelijksfeesten.

De meeste inwoners willen vaak niet dat de terreinen een nieuwe bestemming krijgen of niet de bestemming die het gemeente bestuur, projectontwikkelaar of overheid in gedachten heeft. Mensen staan niet altijd open voor verandering.

Maar door deze verandering worden er ook honderden jobs gecreëerd en kan de Belgische economie heropleven. We moeten als overheid investeren in projecten die een positieve boost geven aan de werkgelegenheid. Natuurlijk moet er gekeken worden naar de beste locatie voor de projecten, maar belangrijk is ook dat bestaande terreinen, gebouwen die al jaren leegstaan en niet gebruikt worden een nieuwe bestemming krijgen alvorens nieuwe stukken natuur moeten sneuvelen.

Tenslotte zal het terrein van de oude NAVO-zetel te Evere, wat toch een 20ha omvat, beschikbaar komen, aangezien de NAVO verhuist in 2016

Wat mij ontzettend stoort is de reactie van buurgemeenten die hun eigen project hebben en een soortgelijk project bij de buren niet zien zitten. Leuven en Vilvoorde winnen hierbij de prijs van de schijnheiligheid. Vele nieuwe projecten zelfs van de grootorde van Uplace worden bedrijfsklaar gemaakt in het hart van Leuven en Vilvoorde of aan de kanaalzone.

Wat mij ontzettend kwaad maakt is dat de provinciale overheden geen coördinerende rol willen opnemen. Het provinciale bestuursniveau staat reeds ter discussie. Hier had ze een hoofdrol maar laat ze begaan met een kakofonie aan projecten tot gevolg.

Wat mij bedroefd is dat ondanks het feit dat de staatshervorming in België, mede door ons steeds opgesteld in de geest van SAMENWERKING, er niet voor zorgt dat enig overleg tot stand komt over deze projecten over de gewestgrenzen heen. Goede afspraken maakt goed buurmanschap mogelijk, ook in Brussel en Vlaanderen?

(*) cijfers van het POM Vlaams-Brabant en Voka – KvK Halle-Vilvoorde.

klik hier voor een overzicht van de 67 projecten

Hoorzitting: Bouw van de nieuwe NAVO-zetel te Evere

Elke maand kaart Luk een belangrijk project aan in de subcommissie Rekenhof dit aan de hand van een verslag van het Rekenhof en een uiteenzetting van de administratie en de diensten van de betreffende minister. Deze maand werd de bouw van de nieuwe Navo-zetel te Evere besproken.

De bouw bereikt zijn laatste fase en dus kan een tussentijds verslag opgemeten worden over de werkzaamheden van onze diensten.

Het project behelst de bouw van een ultramodern en defensietechnisch uitgeruste nieuwe hoofdzetel voor de internationale NAVO. Het project omvat circa 1,1 miljard euro. Het Belgisch aandeel in de bouw bedraagt 3,8 % en is voorzien op de begroting van Buitenlandse Zaken.

In 2004 kreeg België de opdracht tot de bouw van de nieuwe NAVO-zetel en hiervoor werd een akkoord getekend met BAM Alliance.

De bouw diende eigenlijk reeds afgewerkt te zijn eind 2012. Vertragingen zijn voornamelijk te wijten aan Change Request door de NAVO en niet zozeer aan problemen met de bouw. Wel hebben de vertragingen aanleiding gegeven tot het uitkeren en definitief vastleggen van een schadevergoeding.

Aan de hand van het uitvoerig rapport van het Rekenhof en de PowerPoint presentatie van de Minister van Defensie, kan worden afgeleid dat België de opdracht gewetensvol, accuraat en binnen de financiële grenzen tot een goed einde brengt. Wat goed is mag ook geschreven worden.

Bijkomend werd bekend gemaakt dat de huidige NAVO hoofdzetel ontruimd zal worden en dat de gebouwen en terreinen die eigendom zijn van de Belgische Staat vrij komen. Dit is een terrein van circa 40 ha. Ook dit terrein zal een nieuwe bestemming krijgen. Luk is voorstander dat dit terrein een bestemming krijgt waar Defensie gerelateerde bedrijven kunnen gebruik van maken. Evere de place to be voor nieuwe technologieën ?

Overloop hier de PowerPoint van de Minister van Defensie.

Klik hier voor het rapport van het Rekenhof

Uitnodiging: Subcommissie Rekenhof organiseert colloquium over corruptiebestrijding in België vandaag

ColloquiumOnder het voorzitterschap van Luk werden er in de 52ste legislatuur meerdere colloquia georganiseerd door de subcommissie Rekenhof, waaronder een colloquium over de interne en externe controle bij de financiële stromen van en naar Europa, “Europese Unie: opbrengst of kost?”. Aangezien Luk opnieuw voorzitter is van deze subcommissie wil hij deze traditie verder zetten, door jaarlijks minstens één colloquium te organiseren.

Luk nodigt u graag uit op vrijdag 27 maart 2015 vanaf 14u in het Federaal Parlement voor het eerste colloquium van de 54ste legislatuur. Dit colloquium is volledig gratis.

Het colloquium zal gaan over “de corruptiebestrijding in België vandaag” en gaat in samenwerking met het prestigieuze Centrum voor de Studie van het Europees Strafrecht o.l.v. Francis Destrebeck, advocaat-generaal van het hof van beroep te Gent.

Corruptie komt, vaak in verdoken vorm, voor in de publieke én in de private sector en heeft een hoge maatschappelijke kostprijs. Daarom is het van belang dat corruptiebestrijding efficiënt wordt aangepakt, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Welke vormen van corruptie kennen we en hoe kunnen ze worden tegengegaan zal beantwoord worden door onze gastsprekers gaande van de voorzitter van het Rekenhof, de minister van Justitie, afdelingshoofd van de Europese Commissie, afdelingshoofd van GRECO en PWC-specialist partner.

Inschrijven is verplicht en kan door een e-mail te sturen met uw gegevens naar: comm.rek@dekamer.be of per fax: 02/549.84.98. Opgepast het aantal deelnemers wordt beperkt tot 120. Dus haast je maar.

Luk hoopt u van harte te mogen verwelkomen.

Klik hier voor de uitnodiging in het Nederlands

klik hier voor de uitnodiging in het Frans

Wetsvoorstel in de kijker: Visitatierecht

IMG_6778In het regeerakkoord staat dat het visitatierecht aan herziening toe is. Daarom heeft Luk, samen met collega Carina Van Cauter, een wetsvoorstel ingediend om het visitatierecht – het zogenaamde huiszoekingsrecht van de fiscus – te herzien.

De jongste jaren heerst er heel wat discussie omtrent de draagwijdte van het fiscaal visitatierecht dat door ambtenaren van de FOD Financiën uitgeoefend kan worden.

Eén van de basisprincipes in het fiscaal recht is dat de bewijslast van het bestaan en de omvang van de belastingschuld initieel aan de belastingadministratie toekomt. Opdat de administratie aan deze bewijslast zou kunnen voldoen beschikt de FOD Financiën over bewijsmiddelen die deze moet toelaten belastbare inkomsten op te sporen (artikelen 340 WIB 92, 59 WBTW, 185 W.Reg., 105 W.Succ. en 62 W.Zeg.). De administratie beschikt tevens over onderzoeksbevoegdheden, zowel lastens de belastingplichtige als lastens derden, teneinde na te gaan of de gegevens opgenomen door de belastingplichtige in zijn aangifte juist zijn en waar nodig deze over middelen beschikt om eventuele niet- aangegeven belastbare materie op te sporen. Eén van de onderzoeksbevoegdheden waarover de administratie beschikt, is het fiscaal visitatierecht dat het recht inhoudt om bij de belastingplichtige op bezoek te gaan en binnen te treden in de onroerende goederen die hij professioneel of privé betrekt (319 WIB92 en 63 WBTW).

Momenteel zijn de grenzen niet duidelijk over wat wel en niet in de mogelijkheid ligt van de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) m.b.t. het visitatierecht. Dit zorgt dan ook voor heel wat onenigheid en onduidelijkheid. Hierdoor is er ook steeds meer rechtspraak en zijn er steeds meer vonnissen en arresten die de ruime bevoegdheden van de fiscus voor die ‘pseudohuiszoekingen’ bevestigen. Doordat de huidige wetgeving momenteel onduidelijk is, is er ook verdeelde rechtspraak. Wanneer er een onduidelijkheid is, dient de interpretatie van de draagwijdte van het visitatierecht in het voordeel van de belastingplichtige beslecht te worden.

Het is de bedoeling om fraude accuraat te bestrijden, maar met gekende grenzen. Open Vld vecht tegen fraude, maar de belastinginspecteurs mogen niet zomaar een vrijgeleide krijgen om alles te controleren alsof ze onderzoeksrechters zijn. Ze moeten daarvoor een mandaat krijgen, in plaats van op eigen houtje te beslissen. Dit versterkt de bewijskracht. Luk was trouwens als ondervoorzitter van de onderzoekscommissie fiscale fraude , de motor van meer dan honderd aanbevelingen voor een betere strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Klik hier voor het wetsvoorstel

Een reactie van BBI inspecteur Anthonissen in trends klik hier

Activiteit van de maand: Nieuwjaarsreceptie Open Vld Kraainem/Wezembeek-Oppem begint met minuut stilte voor voormalig schepen Louis Hereng

IMG_6277Op zondag 25 januari hielden Open VLD Kraaiem/Wezembeek-Oppem samen met de socio-culturele kring Librado hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in De Kam te Wezembeek-Oppem. Alle inwoners van Kraainem en Wezembeek-Oppem waren uitgenodigd om samen met hen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Onder de talrijke genodigden waren ook leden van MR, cdH en OPEN.

De receptie werd voorafgegaan door één minuut stilte ter nagedachtenis van de onlangs overleden voormalig schepen Louis Hereng. Louis Hereng was een zeer geliefd persoon en ook de inspirator voor de uitbouw van de lijst OPEN te Kraainem.

Ook Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, nam het woord tijdens de nieuwjaarsreceptie. De Block verwees naar het mooie resultaat dat Open Vld behaald heeft en dat het resultaat was van de onophoudelijke inzet van de lokale afdelingen. Zonder deze inzet zou Open Vld niet staan waar ze nu staan.

Tenslotte mocht Maggie De Block enkele vrouwen in de bloemetjes zetten onder het motto “achter elke man staat een sterke vrouw”. Op die manier werd de echtgenote van Eric Coolens bedankt omdat Open VLD Kraainem/Wezembeek-Oppem altijd beroep mag doen op Eric en dit nooit teveel gevraagd is. Hij werd daarom ook uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Verder werden de echtgenoten van voorzitter Rudi Vandervorst en Patrick Blyaert in de bloemetjes gezet en ook de echtgenote van volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen mocht een boeket ontvangen uit handen van Maggie De Block. Patrick Blyaert, voorzitter van de socio-culturele vereniging Librado, eindigde zijn speech met een bedanking voor elk lid van Open Vld en elke kiezer. Hij bedankte hen voor de onophoudelijke steun die Open Vld van hen krijgt.

Als IPU voorzitter Griekenland ontving ik de Griekse Ambassadeur

IMG_6550Als voorzitter van de Interparlementaire Unie voor Griekenland heb ik samen met enkele collega’s de Griekse Ambassadeur ontvangen tijdens een lunch in het Federaal Parlement.

De bedoeling van deze ontmoeting was een beter inzicht te krijgen in de problematiek van Griekenland naar aanleiding van de recente verkiezingen eind januari jl. en ook hun visie te kennen voor de komende jaren en over hun positie binnen Europa.

De Belgische positie tegenover Griekenland is de volgende – dixit Van Overtveldt: Wat de stand van zaken m.b.t. financiële steun aan Griekenland betreft: de minister van Financiën is bij wet gemachtigd om leningen toe te staan aan Griekenland voor een bedrag van maximaal 2.860.942.462,10 euro in het raam van de gezamenlijke internationale inspanning om aan de Griekse crisis het hoofd te bieden. België verstrekte leningen voor een bedrag van 1.945.236.117,79 euro. Deze leningen werden in schijven ter beschikking gesteld, parallel met de steun die werd uitbetaald door andere landen en de Europese en internationale instellingen, met name het IMF. Griekenland moet de door ons land verstrekte leningen terugbetalen vanaf 2020. Het huidige terugbetalingsschema loopt tot en met 2041.”

Tijdens deze vergadering werd ook afgesproken dat België in mei/juni een delegatie zal ontvangen van Griekenland. Deze delegatie – voornamelijk enkele parlementsleden – zal een rondleiding krijgen in de werking van het Belgisch parlement om zo de werking tussen België en Griekenland te verbeteren. Ook zullen de Belgische parlementsleden de nieuwe parlementsleden van Griekenland beter leren kennen.