Opinie: Opbod van projecten voor nieuwe bedrijfsterreinen, winkelcentra, woningbouw, infrastructuurwerken, hoge woningbouw in Brussel en de Vlaamse Rand. 67 projecten, maar hoeveel realisaties?

Elk jaar wordt er nagedacht over de braakliggende of slecht onderhouden terreinen (zowel verlaten industrieterreinen, als onbebouwde gronden) en welke bestemming deze kunnen krijgen. Lokale besturen willen de bestaande groene zones binnen hun gemeente beschermen, omdat deze reeds schaars zijn, waardoor er voor nieuwe (bouw)gronden gezocht wordt naar andere oplossingen.

Eén van deze oplossingen is het vernieuwen van bestaande, maar niet meer in gebruik zijnde industrieterreinen. Het bekendste voorbeeld momenteel is Uplace te Machelen, waar de Vlaamse Overheid op een 11ha braakliggend terrein te Machelen de toelating geeft voor winkelcentra, een nieuw kantoorcomplex en een moderne woonwijk.

Uplace is het gekendste voorbeeld, maar er zijn nog meerdere terreinen die een nieuwe bestemming krijgen of waar aan gedacht wordt een nieuwe bestemming te geven. Zo zijn er binnen het noordelijke deel van Brussel en de Vlaamse Rand meer dan 67 projecten aangekondigd of staan deze op til (*).

Zo zal onder andere de voormalige Renaultfabriek omgevormd worden tot industriegebied, waardoor de bedrijven die reeds bestaan kunnen uitbreiden of verhuizen en dit de mogelijkheid geeft om nieuwe bedrijven aan te trekken. Maar er wordt ook gedacht aan de zorg voor oudere mensen, want zo zal het terrein aan de Broekpoort gesaneerd worden en bouwrijp gemaakt worden voor een herontwikkeling tot woon- en zorgcentrum OCMW.

Een nog gekend voorbeeld is de nieuwe bestemming van Parking C tot een voetbalstadion met winkelcomplex. Hier is nog altijd geen beslissing m.b.t. waar de nieuwe atletiekpiste zal komen, aangezien deze niet opgenomen is in het nieuwe project. Tot 2020 kan De Memorial Van Damme plaatsvinden in het gekende Koning Boudewijn stadion, maar daarna dient dit stadion te verdwijnen. Het nieuwe stadion wordt er een dat enkel op voetbal is gericht, met 50.000 zitplaatsen en 10.000 extra plaatsen voor grote evenementen. In totaal zullen er 31 evenementen worden georganiseerd per jaar. Het kostenplaatje van het nieuwe stadion bedraagt 314,3 miljoen euro. Voor de financiering wordt op zoek gegaan naar privépartners. De gemeente Wemmel en Grimbergen, het grondgebied waar het nieuwe stadion zal komen, willen inspraak in dit dossier. Luk steunt deze twee gemeenten ten volle.

Ook zal er gesproken worden over een eventueel nieuw bedrijventerrein ter hoogte van de Runderenberg in Kortenberg. Ook in Sterrebeek duikt een heel nieuwe woonwijk op nabij de vroegere site van de Paardenkoers.

In Brussel centrum zijn de werken reeds gestart van het project “Just Under the Sky”. Het project is gelegen op de terreinen van de voormalige Godin-fabriek aan het kanaal van Willebroek, tussen de Van Praetbrug en de Vroegmarkt. Hier zal onder andere een shoppingcentrum gehuisvest worden van 56.000 m² en 5.000 m² is voorbehouden aan ambachtelijke activiteiten. Daarnaast komt er een evenementenruimte voor alle generaties, die geschikt is voor kinderactiviteiten, klassieke concerten, huwelijksfeesten.

De meeste inwoners willen vaak niet dat de terreinen een nieuwe bestemming krijgen of niet de bestemming die het gemeente bestuur, projectontwikkelaar of overheid in gedachten heeft. Mensen staan niet altijd open voor verandering.

Maar door deze verandering worden er ook honderden jobs gecreëerd en kan de Belgische economie heropleven. We moeten als overheid investeren in projecten die een positieve boost geven aan de werkgelegenheid. Natuurlijk moet er gekeken worden naar de beste locatie voor de projecten, maar belangrijk is ook dat bestaande terreinen, gebouwen die al jaren leegstaan en niet gebruikt worden een nieuwe bestemming krijgen alvorens nieuwe stukken natuur moeten sneuvelen.

Tenslotte zal het terrein van de oude NAVO-zetel te Evere, wat toch een 20ha omvat, beschikbaar komen, aangezien de NAVO verhuist in 2016

Wat mij ontzettend stoort is de reactie van buurgemeenten die hun eigen project hebben en een soortgelijk project bij de buren niet zien zitten. Leuven en Vilvoorde winnen hierbij de prijs van de schijnheiligheid. Vele nieuwe projecten zelfs van de grootorde van Uplace worden bedrijfsklaar gemaakt in het hart van Leuven en Vilvoorde of aan de kanaalzone.

Wat mij ontzettend kwaad maakt is dat de provinciale overheden geen coördinerende rol willen opnemen. Het provinciale bestuursniveau staat reeds ter discussie. Hier had ze een hoofdrol maar laat ze begaan met een kakofonie aan projecten tot gevolg.

Wat mij bedroefd is dat ondanks het feit dat de staatshervorming in België, mede door ons steeds opgesteld in de geest van SAMENWERKING, er niet voor zorgt dat enig overleg tot stand komt over deze projecten over de gewestgrenzen heen. Goede afspraken maakt goed buurmanschap mogelijk, ook in Brussel en Vlaanderen?

(*) cijfers van het POM Vlaams-Brabant en Voka – KvK Halle-Vilvoorde.

klik hier voor een overzicht van de 67 projecten

Hoorzitting: Bouw van de nieuwe NAVO-zetel te Evere

Elke maand kaart Luk een belangrijk project aan in de subcommissie Rekenhof dit aan de hand van een verslag van het Rekenhof en een uiteenzetting van de administratie en de diensten van de betreffende minister. Deze maand werd de bouw van de nieuwe Navo-zetel te Evere besproken.

De bouw bereikt zijn laatste fase en dus kan een tussentijds verslag opgemeten worden over de werkzaamheden van onze diensten.

Het project behelst de bouw van een ultramodern en defensietechnisch uitgeruste nieuwe hoofdzetel voor de internationale NAVO. Het project omvat circa 1,1 miljard euro. Het Belgisch aandeel in de bouw bedraagt 3,8 % en is voorzien op de begroting van Buitenlandse Zaken.

In 2004 kreeg België de opdracht tot de bouw van de nieuwe NAVO-zetel en hiervoor werd een akkoord getekend met BAM Alliance.

De bouw diende eigenlijk reeds afgewerkt te zijn eind 2012. Vertragingen zijn voornamelijk te wijten aan Change Request door de NAVO en niet zozeer aan problemen met de bouw. Wel hebben de vertragingen aanleiding gegeven tot het uitkeren en definitief vastleggen van een schadevergoeding.

Aan de hand van het uitvoerig rapport van het Rekenhof en de PowerPoint presentatie van de Minister van Defensie, kan worden afgeleid dat België de opdracht gewetensvol, accuraat en binnen de financiële grenzen tot een goed einde brengt. Wat goed is mag ook geschreven worden.

Bijkomend werd bekend gemaakt dat de huidige NAVO hoofdzetel ontruimd zal worden en dat de gebouwen en terreinen die eigendom zijn van de Belgische Staat vrij komen. Dit is een terrein van circa 40 ha. Ook dit terrein zal een nieuwe bestemming krijgen. Luk is voorstander dat dit terrein een bestemming krijgt waar Defensie gerelateerde bedrijven kunnen gebruik van maken. Evere de place to be voor nieuwe technologieën ?

Overloop hier de PowerPoint van de Minister van Defensie.

Klik hier voor het rapport van het Rekenhof

Uitnodiging: Subcommissie Rekenhof organiseert colloquium over corruptiebestrijding in België vandaag

ColloquiumOnder het voorzitterschap van Luk werden er in de 52ste legislatuur meerdere colloquia georganiseerd door de subcommissie Rekenhof, waaronder een colloquium over de interne en externe controle bij de financiële stromen van en naar Europa, “Europese Unie: opbrengst of kost?”. Aangezien Luk opnieuw voorzitter is van deze subcommissie wil hij deze traditie verder zetten, door jaarlijks minstens één colloquium te organiseren.

Luk nodigt u graag uit op vrijdag 27 maart 2015 vanaf 14u in het Federaal Parlement voor het eerste colloquium van de 54ste legislatuur. Dit colloquium is volledig gratis.

Het colloquium zal gaan over “de corruptiebestrijding in België vandaag” en gaat in samenwerking met het prestigieuze Centrum voor de Studie van het Europees Strafrecht o.l.v. Francis Destrebeck, advocaat-generaal van het hof van beroep te Gent.

Corruptie komt, vaak in verdoken vorm, voor in de publieke én in de private sector en heeft een hoge maatschappelijke kostprijs. Daarom is het van belang dat corruptiebestrijding efficiënt wordt aangepakt, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Welke vormen van corruptie kennen we en hoe kunnen ze worden tegengegaan zal beantwoord worden door onze gastsprekers gaande van de voorzitter van het Rekenhof, de minister van Justitie, afdelingshoofd van de Europese Commissie, afdelingshoofd van GRECO en PWC-specialist partner.

Inschrijven is verplicht en kan door een e-mail te sturen met uw gegevens naar: [email protected] of per fax: 02/549.84.98. Opgepast het aantal deelnemers wordt beperkt tot 120. Dus haast je maar.

Luk hoopt u van harte te mogen verwelkomen.

Klik hier voor de uitnodiging in het Nederlands

klik hier voor de uitnodiging in het Frans

Wetsvoorstel in de kijker: Visitatierecht

IMG_6778In het regeerakkoord staat dat het visitatierecht aan herziening toe is. Daarom heeft Luk, samen met collega Carina Van Cauter, een wetsvoorstel ingediend om het visitatierecht – het zogenaamde huiszoekingsrecht van de fiscus – te herzien.

De jongste jaren heerst er heel wat discussie omtrent de draagwijdte van het fiscaal visitatierecht dat door ambtenaren van de FOD Financiën uitgeoefend kan worden.

Eén van de basisprincipes in het fiscaal recht is dat de bewijslast van het bestaan en de omvang van de belastingschuld initieel aan de belastingadministratie toekomt. Opdat de administratie aan deze bewijslast zou kunnen voldoen beschikt de FOD Financiën over bewijsmiddelen die deze moet toelaten belastbare inkomsten op te sporen (artikelen 340 WIB 92, 59 WBTW, 185 W.Reg., 105 W.Succ. en 62 W.Zeg.). De administratie beschikt tevens over onderzoeksbevoegdheden, zowel lastens de belastingplichtige als lastens derden, teneinde na te gaan of de gegevens opgenomen door de belastingplichtige in zijn aangifte juist zijn en waar nodig deze over middelen beschikt om eventuele niet- aangegeven belastbare materie op te sporen. Eén van de onderzoeksbevoegdheden waarover de administratie beschikt, is het fiscaal visitatierecht dat het recht inhoudt om bij de belastingplichtige op bezoek te gaan en binnen te treden in de onroerende goederen die hij professioneel of privé betrekt (319 WIB92 en 63 WBTW).

Momenteel zijn de grenzen niet duidelijk over wat wel en niet in de mogelijkheid ligt van de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) m.b.t. het visitatierecht. Dit zorgt dan ook voor heel wat onenigheid en onduidelijkheid. Hierdoor is er ook steeds meer rechtspraak en zijn er steeds meer vonnissen en arresten die de ruime bevoegdheden van de fiscus voor die ‘pseudohuiszoekingen’ bevestigen. Doordat de huidige wetgeving momenteel onduidelijk is, is er ook verdeelde rechtspraak. Wanneer er een onduidelijkheid is, dient de interpretatie van de draagwijdte van het visitatierecht in het voordeel van de belastingplichtige beslecht te worden.

Het is de bedoeling om fraude accuraat te bestrijden, maar met gekende grenzen. Open Vld vecht tegen fraude, maar de belastinginspecteurs mogen niet zomaar een vrijgeleide krijgen om alles te controleren alsof ze onderzoeksrechters zijn. Ze moeten daarvoor een mandaat krijgen, in plaats van op eigen houtje te beslissen. Dit versterkt de bewijskracht. Luk was trouwens als ondervoorzitter van de onderzoekscommissie fiscale fraude , de motor van meer dan honderd aanbevelingen voor een betere strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Klik hier voor het wetsvoorstel

Een reactie van BBI inspecteur Anthonissen in trends klik hier

Activiteit van de maand: Nieuwjaarsreceptie Open Vld Kraainem/Wezembeek-Oppem begint met minuut stilte voor voormalig schepen Louis Hereng

IMG_6277Op zondag 25 januari hielden Open VLD Kraaiem/Wezembeek-Oppem samen met de socio-culturele kring Librado hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in De Kam te Wezembeek-Oppem. Alle inwoners van Kraainem en Wezembeek-Oppem waren uitgenodigd om samen met hen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Onder de talrijke genodigden waren ook leden van MR, cdH en OPEN.

De receptie werd voorafgegaan door één minuut stilte ter nagedachtenis van de onlangs overleden voormalig schepen Louis Hereng. Louis Hereng was een zeer geliefd persoon en ook de inspirator voor de uitbouw van de lijst OPEN te Kraainem.

Ook Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, nam het woord tijdens de nieuwjaarsreceptie. De Block verwees naar het mooie resultaat dat Open Vld behaald heeft en dat het resultaat was van de onophoudelijke inzet van de lokale afdelingen. Zonder deze inzet zou Open Vld niet staan waar ze nu staan.

Tenslotte mocht Maggie De Block enkele vrouwen in de bloemetjes zetten onder het motto “achter elke man staat een sterke vrouw”. Op die manier werd de echtgenote van Eric Coolens bedankt omdat Open VLD Kraainem/Wezembeek-Oppem altijd beroep mag doen op Eric en dit nooit teveel gevraagd is. Hij werd daarom ook uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Verder werden de echtgenoten van voorzitter Rudi Vandervorst en Patrick Blyaert in de bloemetjes gezet en ook de echtgenote van volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen mocht een boeket ontvangen uit handen van Maggie De Block. Patrick Blyaert, voorzitter van de socio-culturele vereniging Librado, eindigde zijn speech met een bedanking voor elk lid van Open Vld en elke kiezer. Hij bedankte hen voor de onophoudelijke steun die Open Vld van hen krijgt.

Als IPU voorzitter Griekenland ontving ik de Griekse Ambassadeur

IMG_6550Als voorzitter van de Interparlementaire Unie voor Griekenland heb ik samen met enkele collega’s de Griekse Ambassadeur ontvangen tijdens een lunch in het Federaal Parlement.

De bedoeling van deze ontmoeting was een beter inzicht te krijgen in de problematiek van Griekenland naar aanleiding van de recente verkiezingen eind januari jl. en ook hun visie te kennen voor de komende jaren en over hun positie binnen Europa.

De Belgische positie tegenover Griekenland is de volgende – dixit Van Overtveldt: Wat de stand van zaken m.b.t. financiële steun aan Griekenland betreft: de minister van Financiën is bij wet gemachtigd om leningen toe te staan aan Griekenland voor een bedrag van maximaal 2.860.942.462,10 euro in het raam van de gezamenlijke internationale inspanning om aan de Griekse crisis het hoofd te bieden. België verstrekte leningen voor een bedrag van 1.945.236.117,79 euro. Deze leningen werden in schijven ter beschikking gesteld, parallel met de steun die werd uitbetaald door andere landen en de Europese en internationale instellingen, met name het IMF. Griekenland moet de door ons land verstrekte leningen terugbetalen vanaf 2020. Het huidige terugbetalingsschema loopt tot en met 2041.”

Tijdens deze vergadering werd ook afgesproken dat België in mei/juni een delegatie zal ontvangen van Griekenland. Deze delegatie – voornamelijk enkele parlementsleden – zal een rondleiding krijgen in de werking van het Belgisch parlement om zo de werking tussen België en Griekenland te verbeteren. Ook zullen de Belgische parlementsleden de nieuwe parlementsleden van Griekenland beter leren kennen.

In de kijker – MV in plenaire: Geld ECB moet in reële economie terecht komen

IMG_6087Tijdens de plenaire vergadering van 22 januari jl. heb ik Minister van Financiën, Van Overtveldt, ondervraagd over de monetaire cashinjectie van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB besloot om 60 miljard euro per maand – en dit tot september 2016 – te injecteren in Europa. Het Belgisch aandeel bedraagt 3,5 %. Dit betekent een overname door de ECB deels via de Nationale Bank van België van circa 40 miljard euro aan overheidsobligaties van beleggers.

Dit beleid heeft zijn voor- en nadelen. De minister van Financiën uitte al zijn bezorgdheid over de effecten op het spaargeld wanneer de inflatie stijgt en de rente daalt. Maar dat zal het spaargeld ook in beweging brengen. Daarnaast zal de goedkopere euro de export doen stijgen en worden investeringen aangemoedigd door de lage rentes.

Eén ding is duidelijk: als we de groeicijfers in Europa bekijken, is het glashelder dat we nood hebben aan extra investeringen en groeistimulansen. Het investeringsplan-Juncker kan daarbij helpen, de operatie van de ECB eveneens, op voorwaarde dat het geld vlot doorstroomt naar de reële economie. We moeten daarenboven ook overheidsinvesteringen in groeisectoren en cruciale infrastructuur begrotingstechnisch mogelijk maken.

De economie heeft geen nood heeft aan onzekerheid, angst en wantrouwen. Die ondergraven alleen maar toekomstige groei. Elke communicatie over de effecten van het monetair beleid is dan ook wel te overwegen. De twijfels die minister Van Overtveldt uitte, dragen niet bij tot het vertrouwen.

Het is noodzakelijk dat we onze schouders zetten onder alle maatregelen die de groei en investeringen kunnen bevorderen. Het geld dat de ECB beschikbaar stelt aan België moet in de reële economie terecht komen!

Over de concrete uitwerking van deze maatregel organiseert de kamercommissie Financiën een hoorzitting met de gouverneur van de Nationale Bank eind februari. Hierbij staat de vraag die ik stelde in de Kamer “hoe garanderen dat het geld in de reële economie terecht komt en niet gestockeerd wordt bij de banken?” centraal.

Bekijk hier de tussenkomst

Wetsvoorstel in de kijker: bijkomende uitzondering voor roerende inkomsten voor gemeentelijke en provinciale activiteiten

Samen met mijn collega volksvertegenwoordiger Frank Wilryckx heb ik een wetsvoorstel ingediend m.b.t. bepaalde inkomsten die gemeenten ontvangen en welke sinds 2011 beschouwd worden als roerende inkomsten en als dusdanig ook belast worden.

Gemeenten en provincies zijn aan de rechtspersonenbelasting onderworpen (art. 220, 1° WIB 92). Dit houdt in dat zij uitsluitend belastbaar zijn enerzijds op het kadastraal inkomen van hun onroerende goederen en anderzijds op hun inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen.

Elke gemeente en provincie organiseert doorgaans activiteiten als overheidstaak (o.a. de jaarlijkse markt of kermis). Om een deel van de gemaakte kosten te vergoeden worden er soms inkomsten gevraagd door de gemeente/provincie (o.a. standgelden voor de jaarlijkse markten, standgelden van kermissen, e.d.).

Bovenvermelde inkomsten werden in het verleden niet beschouwd als roerende inkomsten en aldus ook niet belast in de rechtspersonenbelasting. Maar sinds 2011 worden inkomsten uit standgelden voor markten, kermissen, e.d. door de fiscale administratie beschouwd als roerende inkomsten. Ook het verlenen van concessies wordt door de fiscus als een roerend inkomen beschouwd. Het gevolg is dat tientallen gemeenten intussen controles hebben gekregen, met de vraag om op die inkomsten voortaan roerende voorheffing te betalen. Andere gemeenten bleven tot nu toe buiten schot.

Gemeentelijke inkomsten die al decennia lang bestaan, blijken nu onderworpen te zijn aan de roerende voorheffing. De inning van de roerende voorheffing door de federale overheid bij activiteiten is bijgevolg problematisch en arbitrair. Enkele Vlaamse gemeenten kregen controle… andere controlekantoren doen geen enkele controle.

Om deze problematiek aan te passen is er een wetswijziging nodig, welke door ons wetsvoorstel ook behandeld zal worden en verholpen zal worden. In ons wetsvoorstel vragen wij namelijk een nieuwe uitzondering toe te voegen aan de lijst van inkomsten die aan de roerende voorheffing onderworpen zijn. Ons voorstel zal ertoe leiden dat de lokale overheden niet meer belastbaar zullen zijn voor o.a. de standgelden die zij innen bij markten, kermissen e.d.

Dit voorstel kreeg de steun van de CD&V fractie en werd reeds ingeleid in de kamercommissie Financiën. Ook de Minister gaf reeds een gunstig advies.

Bekijk hier het wetsvoorstel

Afscheid na 32 jaar van Kraainemse gemeentepolitiek

IMG_6397_2Op 27 januari heb ik voor de laatste keer de gemeenteraad van Kraainem bijgewoond als gemeenteraadslid. Na 32 jaar lid van de gemeenteraad, waarvan 26 jaar als raadslid en zes jaar als schepen, werd het tijd om de fakkel door te geven aan een jongere generatie.

Op 10 oktober 1982 begon mijn politieke carrière in de gemeente en werd ik verkozen op de lijst van Kraainem-Samen. In 1998 werd ik verkozen tot schepen in opvolging van de heer Georges Van Begin. Ongetwijfeld de mooiste periode van mijn lokale politieke loopbaan. Zo dichtbij de mensen, zo nauw verbonden met de verenigingen, zoveel mogelijkheden om iets concreet te realiseren ten bate van de gemeenschap. In 2004 werd ik verkozen als volksvertegenwoordiger in het Federaal Parlement en heb ik mijn mandaat als schepen met veel overtuiging doorgegeven aan de onlangs overleden Louis Hereng. De op één hand te tellen functies weggelegd voor Nederlandstaligen, optimaal verdelen was de insteek.

Louis Hereng was de laatste Vlaamse schepen in Kraainem. Samen met hem hervormde ik de Vlaamse lijst Kraainem-Samen tot de pluralistische lijst OPEN, een samenwerking waarbij éénheid onder de Vlamingen en samenwerking met gematigde Franstaligen en Europeanen centraal stonden.

In mijn periode als lid van de gemeenteraad heb ik diverse projecten kunnen verwezenlijken, welke tot op vandaag nog steeds geapprecieerd worden door de Vlamingen en waar ik zelf enorm trots op ben.

Zo heb ik ervoor gezorgd dat het cultureel centrum De Lijsterbes zijn ontplooiing kreeg, de Nederlandstalige gemeenteschool werd uitgebouwd, de Nederlandstalige bibliotheek werd opgericht, de Nederlandstalige muziekschool bestaat en de Cultuurraad kreeg opnieuw dynamische leiding. Verder heb ik gevochten voor het behouden van tradities door o.a. het uitwerken van de vernieuwde carnavalstoet en wielerwedstrijden zoals de ” Trofee Luk Van Biesen “.

Ook voor de jeugd heb ik geprobeerd te zorgen. De speelpleinwerking bereikte haar hoogtepunt, de Chiro kreeg mooie lokalen en het jeugdhuis De Villa werd de ‘place to be’ voor de Kraainemse jeugd. In deze verenigingen staan mijn zoon Ward en mijn dochters Nele, Sil en Lore in voor de leiding.

Voor de allerkleinsten werd een heus Kinderdagverblijf opgericht waar dagelijks 28 ukjes hun plaats vinden in een volledig nieuw complex.

Het huidig parlementair werk als woordvoerder van financiën, begroting en grondwet – dat veel tijd opslorpt – maakt het moeilijk om alle lokale vergaderingen mee te maken. In mijn 32 jaar miste ik slechts driemaal de gemeenteraad en dit wou ik ook zo houden. Verder is het tijd om de fakkel door te geven aan de jongere generatie. Dit geeft hen de mogelijkheid zich in te werken in de gemeente en geeft ook kansen voor een andere visie. Dit kan enkel de gemeente ten goede komen en ik heb alle vertrouwen in mijn opvolger, Luc Timmermans.

Ikzelf zal nog altijd actief blijven binnen de gemeente en waar nodig de Kraainemse gemeenschap mee dragen.

Tenslotte wens ik iedereen te bedanken voor de 32 jaar vol vertrouwen en steun en aan de Franstaligen zeg ik op zijn Belgisch ‘Ceci n’est pas un vaarwel. J’ai réussi que Kraainem reste en Flandre et je surveillera ‘.

Prettige feestdagen

kerstkaart-website-2015